GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Pałgan Ryszard,
  data dodania:
  15.12.2012,
  dodał:
  tm

  Natura negocjacji handlowych

  tytuł: Natura negocjacji handlowych; autor: Ryszard Pałgan; rok wyd. 2012; stron 174, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-39-9. Wstęp: „Komunikacja międzyludzka opiera się w głównej mierze na sztuce negocjacji. Negocjacje są jednym z najważniejszych czynników, umożliwiających osiągnięcie sukcesu i zapewnienie sobie pomyślnych kontaktów z innymi ludźmi. W codziennym życiu negocjacje przybierają różne formy, służą rozwiązywaniu konfliktów, choć większość osób sądzi, że odbywają się one tylko między kupującym i sprzedającym. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w gospodarce wymusiły zgłębienie wiedzy na temat negocjacji i wszystkiego, co z nimi związane. Bez negocjacji praktycznie trudno mówić o profesjonalnym podejściu do wyzwań i celów stojących przed firmami czy państwami. Negocjowanie wzajemnych stanowisk i zależności, zawieranie sojuszy i kontraktów obejmuje dzisiaj wielki obszar działalności, liczą się tak silne, jak słabe strony podejmowanych [czytaj dalej...]

 2. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  22.10.2012,
  dodał:
  tm

  Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji

  tytuł: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 370, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-38-2. W Polsce administracja publiczna przez długi czas była dyscypliną naukową uprawianą głównie przez prawników. Obecnie dominuje podejście interdyscyplinarne do tego zagadnienia. Oznacza to, że problematyką związaną z administracją publiczną zajmują się zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, socjolodzy, politolodzy czy historycy. Czerpiąc z rozwiązań i metod badawczych wypracowanych przez różne dyscypliny naukowe należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach funkcjonowania administracji publicznej. Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z siedzibą w Gdańsku, która jest pionierem wśród pomorskich uczelni niepublicznych kształcących studentów na kierunku administracja. Do projektu dołączyli pracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni, między innymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 3. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka - biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego

  wersja polskojęzyczna: tytuł: Ekoenergetyka – biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 228, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-35-1; wersja angielskojęzyczna: tytuł: Eco-Energetics – Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic See Region; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 224, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-36-8. Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Jakakolwiek produkcja jest zrównoważona tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę jej oddziaływanie na środowisko oraz dobro przyszłych pokoleń. Nie zawsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma charakter zrównoważony; wątpliwości budzi scentra­lizowana energetyka oparta o źródła biomasowe, prowadząca do zmniejszenia sprawności urządzeń, problemów logistycznych, zakłócenia rynku biomasy i in. Duże podmioty energetyki, wykupując duże ilości biomasy, zniekształcają i degenerują jej rynek, utrudniając rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodar­czy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Stąd mówiąc o zrównoważonej energetyce musimy brać pod uwagę efektywność wykorzystania źródeł (substratów) oraz sprawność procesu, bioróżnorodność (np. w produkcji biomasy), wpływ na klimat i środowisko (problem zanieczyszczeń), aspekt społeczny (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, jak i za­cho­wanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (np. wpływ bioenergetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo ener­getyczne).

 4. kategoria:
  Milian Lech,
  data dodania:
  18.02.2014,
  dodał:
  tm

  Socjologia czasu wolnego

  tytuł: Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych; autor: Lech Milian; rok wyd. 2010; stron 222, format B5; ISBN 978-83-89762-31-3. Spis rozdziałów: 1) Charakterystyka socjologii jako nauki społecznej. 2) Czas wolny i jego społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. 3) Pogłębione omówienie funkcji czasu wolnego. 4) Kultura z umiejscowieniem w czasie wolnym. 5) Kultura życia codziennego i kultura wczasów. 6) Instytucjonalizacja czynności czasu wolnego. 7) Turystyka w wykorzystywaniu czasu wolnego. 8) Praca i czas wolny w ujęciu retrospektywnym. 9) Czas wolny kobiet – przeszłość i teraźniejszość. 10) Czas wolny w społeczeństwie przyszłości. [czytaj więcej...]

 5. kategoria:
  Karpiński Adam Jan,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Prywatna własność środków produkcji

  tytuł: Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego; autor: Adam Jan Karpiński; rok wyd. 2010; stron 150, format A5; ISBN 978-83-89762-30-6. Autor przedstawia tu ruch pojęcia prywatnej własności środków produkcji i stawia pytanie o jego wpływ na rozwój człowieka. Podstawą konstruowania odpowiedzi na to pytanie jest: własność, wolność, równość ludzi i tzw. większość demokratyczna. Istotą książki jest odpowiedź na postawione pytanie, ale w kontekście zmiany czasu (ruch pojęcia), począwszy od początków bytowania człowieka, po czasy dzisiejsze. Prywatna własność środków produkcji jest dziś podstawą systemu społecznego. Autor stawia tezę, że może doprowadzić ona do zaniku kultury, cywilizacji ludzkiej w ogóle, że w tym rozwoju treści omawianego pojęcia doszliśmy już do ściany. Dalszy jej rozwój może być tylko powrotem do konkretu, do jej społecznego charakteru. Wraz z tym powrotem rozpoczyna się spełniać idea syna marnotrawnego.

 6. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  22.10.2012,
  dodał:
  tm

  Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki

  tytuł: Współczesne migracje ludności w Polsce – uwarunkowania i skutki; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 194, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-29-0. Opracowania zawarte w niniejszej pracy zbiorowej będą z pewnością pomocne w praktycznej działalności osób zajmujących się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i kulturowo-oświatowymi w gminach, powiatach i województwach na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Mogą stanowić pożyteczną lekturę uzupełniającą w procesie dydaktycznym przedmiotów, jak: statystyka, demografia, socjologia, polityka społeczno-gospodarcza, organizacja ochrony środowiska i innych. Wydając niniejszą publikację Gdańska Wyższa Szkoła Administracji włącza się w pewnym stopniu w merytoryczne przygotowanie II Kongresu Demograficznego w Polsce.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2