GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  01.05.2016,
  dodał:
  tm

  Globalizacja a problematyka ochrony środowiska

  tytuł: Globalizacja a problematyka ochrony środowiska; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 620, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-28-3. Praca zbiorowa, gdzie wydano artykuły bardzo szeroko związane z zagad­nieniami ochrony środowiska – od aspektów społecznych, przez administracyjno-ekonomiczne, zarządzania środowiskowego, aż po zagadnienia technologii i inży­nieryj­ne. Artykuły, których część wygłoszono podczas II Międzynarodowej kon­ferencji naukowej (zorg. przez GWSA, Gdańsk 27.07.2010), usystematyzowano w czterech rozdziałach: 1) Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska; 2) Zagadnienia technologii i inżynierii ochrony środowiska; 3) Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego; 4) Administracyjne i ekonomiczne uwarun­kowania ochrony śro­dowiska.

 2. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

  tytuł: Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 430, format A5; ISBN 978-83-89762-27-6. Książka jest wynikiem wystąpień seminaryjnych podczas konferencji – Międzynarodowego Spotkania Klastrów Ekoenergetycznych w maju 2010 r. w Gdańsku. Składa się z trzech części. W pierwszej – „Biogazownie dla Pomorza”, poruszone tematy mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji o ewentualnych inwestycjach w produkcję biomasy i biogazownie, w tym m.in. wykorzystanie biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz. Druga część książki – „Energetyka słoneczna, wiatrowa i inteligentne sieci”, poświęcona jest energetyce słonecznej, wiatrowej oraz sieciom inteligentnym. To właśnie rozwój sieci inteligentnych i sprawnych technologii magazynowania energii daje szansę na szybszy i stabilniejszy rozwój ekoenergetyki. W trzeciej części zaprezentowano konkretne technologie i realizowane projekty innowacyjne.

 3. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  26.08.2012,
  dodał:
  tm

  Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym

  tytuł: Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej; autor: Zdzisław Kusto; rok wyd. 2009; stron 110, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-26-9. W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza), tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym w porównaniu do kosztów wytwarzania ciepła w źródle konwencjonalnym. W książce opisano algorytm obliczania bilansu energetycznego dla hybrydowego źródła ciepła złożonego z pomp ciepła i wodnych kotłów opalanych olejem opałowym lub gazem ziemnym albo biogazem. Opisano także algorytm obliczania efektywności ekonomicznej wytwarzania ciepła, w czym posłużono się zalecaną przez autora metodą kosztów narastających (MKN), która wywodzi się z metody LCC (Live Cycle Costs). W opisywanym algorytmie dodatkowo sformułowano w szczególny sposób metodę NPV tak, aby była kompatybilna z metodą MKN.

 4. kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego”...

  tytuł: Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego” człowieka. Nowy typ antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego. Rozprawa habilitacyjna; autor: Mieczysław Paweł Migoń; rok wyd. 2009, wydanie drugie poprawione; stron 212, format B5; ISBN 978-83-89762-25-2. Rozprawa habilitacyjna stanowiąca autorską próbę prezentacji nowego typu antropologii filozoficznej infrastruktur bytowych (ludzkiego bytu osobowego). Jej prezentacja wiąże się m.in. z prowadzonym przez autora krytycznym dialogiem zarówno z tymi myślicielami, którzy przyczynili się do „odpodmiotowienia” człowieczeństwa (C. Lévi-Strauss) bądź też jego „ograniczenia” (M. Heidegger, K. Jaspers), jak i inspirującym dialogiem z myślicielami, którzy opowiadali się lub opowiadają się za „podmiotowością” człowieczeństwa, a mianowicie: W. Jamesem, M. Schelerem, N. Hartmannem, E. Stein, C.G. Jungiem, H. Plessnerem, R. Swinburnem, P.F. Strawsonem, R. Otto i innymi.

 5. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  22.05.2010,
  dodał:
  tm

  Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku

  tytuł: Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2009; stron 370, format A5; ISBN 978-83-89762-24-5. Książka stanowi plon konferencji naukowej, którą w dniu 6 grudnia 2008 roku zorganizowała Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, pt. „90 rocznica odzyskania niepodległości w 1918 roku” przez Polskę. Celem konferencji była prezentacja referatów oraz dyskusja obejmująca problematykę związaną z okresem odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli przez Rzeczpospolitą Polską. W dwóch sesjach naukowych zagadnienia dotyczyły aspektów: ekonomiczno-społecznych, administracyjnych i militarnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich oraz instytucji gospodarczych. W książce zawarto 17 artykułów naukowych.

 6. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  13.11.2014,
  dodał:
  tm

  Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii

  tytuł: Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii; autorzy: Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska (opracowanie); rok wyd. 2009, stron 70, format B5, ISBN 978-83-89762-23-8. Książka jest opracowaniem dedykowanym studentom kierunku „administracja” Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z uwagi na fakt, że wszyscy autorzy opracowania są wykładowcami tej uczelni i prowadzą wykłady i ćwiczenia ze statystyki i demografii. Broszura zawiera wzory i oparte na nich sposoby rozwiązywania określonych zadań, są w niej także zadania do rozwiązania w domu. Książka ma za zadanie pomóc w przyswajaniu wiedzy ze statystyki i demografii objętej programem oraz ma usprawnić prowadzenie ćwiczeń i wykładów. Autorzy zastrzegają, że jest ona przeznaczona do użytku wewnętrznego studentów kierunku „administracja” GWSA.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2