GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
15.09.2017,
dodał:
tm

Drukuj Administracja biznesowa

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk | Olsztyn
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku „administracja” i specjalności „administracja biznesowa” jest wyposażenie absolwentów w umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną w zakresie praktycznego wykonywania czynności administracyjnych. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku „administracja” i specjalności „administracja biznesowa” realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Organizacja pracy biurowej
Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
Umowy w obrocie gospodarczym
Komunikacja i kultura biznesu
Public relations
Organizacja zamówień publicznych
Pozyskiwanie funduszy UE
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Odpowiedzialność karnoskarbowa przedsiębiorcy
Kultura języka polskiego

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę z dziedziny prawa, administracji oraz bezpieczeństwa publicznego. Zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, postrzegania i podejmowania decyzji w ramach reagowania kryzysowego. Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy zarówno w sektorze przedsiębiorstw (od małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym), jak i w strukturach administracji rządowej i samorządowej (na wszystkich jej szczeblach). Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów tej działalności.

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2