GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
15.09.2017,
dodał:
tm

Drukuj Administracja publiczna

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta | dlaczego administracja?
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk | Olsztyn
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "administracja publiczna" jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "administracja" i specjalności "administracja publiczna" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Ustrój administracji publicznej RP
Gospodarka komunalna
Samorząd lokalny w Polsce i Europie
Kontrola administracji
Prawo samorządu regionalnego
Etyka pracowników administracji publicznej
Organizacja zamówień publicznych
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja i specjalności administracja publiczna powinien biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent powinien znać i umieć posługiwać się obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego. Absolwenta powinna także cechować umiejętność administrowania mieniem wspólnym oraz umiejętność planowania i zarządzania rozwojem.


do góry

Dlaczego warto studiować administrację?

Natalia, studentka III roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2007/08, kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna

„Kierunek administracja to kierunek dla osób ambitnych, które chcą zdobywać wiedzę, poszerzać swoje zainteresowania z zakresu prawa oraz uczestniczyć w zarządzaniu państwem. Administracja jest kierunkiem merytorycznie szerszym niż kierunek prawa, ponieważ tutaj poznaje się szczegółowo treści wszystkich dziedzin prawa, a dodatkowo w programie studiów położono nacisk na dyscypliny stricte administracyjne, m.in. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne czy kontrola sądowoadministracyjna. Do tego przekazana została nam wiedza z przedmiotów, jak: ekonomia, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi czy nauki społeczne. Nauka administracji to wiedza na co dzień, dla każdego.
Podczas zajęć poznaliśmy charakter naszych przyszłych miejsc pracy - analizowaliśmy i uczyliśmy się jak rozwiązywać problemy współczesnego administrowania państwem na każdym szczeblu. Wiedza ta i zdobyte umiejętności po zakończonej edukacji pomogą zdobyć dobrze płatną pracę i odpowiedni status społeczny. Jesteśmy przygotowani do pracy zarówno w administracji państwowej, samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej, która potrzebuje doskonale wyszkolonej, młodej kadry. Jako absolwenci kierunku administracja jesteśmy przygotowani w kierunku pracy w nowych, unijnych standardach na rzecz rozwoju Polski i Europy.
Nie wyobrażam sobie studiowania innego kierunku niż administracja. Kończąc studia czuję satysfakcję z dokonanego wyboru kierunku studiów oraz jestem przekonana, że zdobyta wiedza zaowocuje otrzymaniem wymarzonej pracy w przyszłości.”

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2