GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Administrowanie informacją

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta | dlaczego warto studiować?
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk | Olsztyn
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów licencjackich w Gdańskiej Szkole Wyższej na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” jest kształcenie absolwentów przygotowanych przede wszystkim z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej, relatywnie szerokiej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie. Szczególnym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie u absolwentów umiejętności tworzenia baz informacji z zakresu administracji i prawa oraz administrowania nimi (a także zarządzania).

Efektem kształcenia ma być zatem wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i prawa, biegłych w gromadzeniu danych przede wszystkim z zakresu odpowiednich gałęzi prawa i w kierowaniu odpowiednimi bazami informacji, a także umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im, konkretnych stanowiskach pracy.

W najprostszym, potocznym ujęciu celem edukacji na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” ma być uzyskanie przez absolwenta dosyć unikalnego i tym samym atrakcyjnego zawodu, potocznie określanego zazwyczaj mianami: menedżer informacji, researcher czy broker informacji, wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie zarządzania informacją administracyjnoprawną.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej
(pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej
(projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
Prawo informatyczne i informacyjne
Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
Etyka pracowników menedżerów informacji
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę z zakresu administracji, prawa oraz sposobów gromadzenia informacji (przede wszystkim – choć nie tylko – wynikającej z przepisów prawnych) oraz zarządzania uzyskanymi informacjami. W wymiarze praktycznym absolwent zdobędzie umiejętności wyszukiwania informacji z zakresu prawa, administracji, ale także innych dziedzin, oceniania jej, przyporządkowania, katalogowania, gromadzenia i udostępniania.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” powinien wykazywać biegłość w zakresie korzystania z przepisów prawnych (w tym ich interpretacji), przede wszystkim (choć nie wyłącznie) określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Absolwent uzyska także podstawową wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa, a także wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, które będą przydatne w przyszłej praktyce zawodowej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy nie tylko w strukturach administracji rządowej, samorządowej, w rozmaitych instytucjach państwowych, ale także poza nimi (na przykład w charakterze menedżera czy brokera informacji działającego na potrzeby firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rozmaitego rodzaju, w tym także reprezentantów wolnych zawodów, na przykład prawniczych). Absolwent może prowadzić także działalność całkowicie samodzielną, tzn. w postaci własnej działalności gospodarczej, wyszukując informacje na potrzeby różnych podmiotów, na przykład naukowców, firm zainteresowanych konkretnymi informacjami itp.

Ponadto uzyskany tytuł zawodowy licencjata uprawni absolwenta do ubiegania się o przyjęcie na różne studia magisterskie uzupełniające, a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Reasumując, ukończenie specjalności zapewnia absolwentowi między innymi: szeroką wiedzę z zakresu administracji i prawa, sprawność w zakresie wyszukiwania informacji, umiejętność jej analizy, a także biegłego zarządzania nią.


do góry

Dlaczego warto studiować "administrowanie informacją"?

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kształcenie w ramach unikalnej specjalności, w chwili obecnej właściwie sporadycznie występującej w ofercie edukacyjnej polskich uczelni, której absolwenci w przyszłości bez większego problemu powinni znaleźć zatrudnienie w ramach stale poszerzającego się rynku usług związanych z administrowaniem i prawem. Ogrom i nieustająca zmienność informacji, z którymi muszą „być na bieżąco” osoby prowadzące powyższą działalność (na przykład administrujący i zarządzający nieruchomościami, osoby kierujące różnymi firmami i instytucjami, a także przedstawiciele wolnych zawodów, np. adwokaci, radcowie prawni, różnego rodzaju doradcy i pośrednicy) właściwie wyklucza całkowicie samodzielne jej opanowanie, a tym bardziej bieżące kontrolowanie i zarządzanie nią. Utrudnia to w szczególności zjawisko „inflacji prawa” trwające w Polsce od lat, polegające między innymi na niezwykłej częstotliwości zmian w obrębie systemu prawa. Problem „opanowania informacji” pogłębia dodatkowo olbrzymia ilość danych i informacji niezwiązanych bezpośrednio z prawem czy administracją sensu stricto, ale mających istotne znaczenie dla funkcjonowania danej firmy czy instytucji.

W powyższej sytuacji będzie rosło zapotrzebowanie na osoby, które działając na zlecenie danej instytucji, czy będąc w niej zatrudnione, zajmować się będą zbieraniem odpowiednich informacji, a także ich bieżącym zarządzaniem oraz udostępnianiem (prowadzeniem odpowiednich baz danych). Już w chwili obecnej ugruntowana popularność na Zachodzie researcherów, menedżerów informacji, brokerów informacji świadczy o tym, że jest to zawód dający perspektywę bezpiecznego funkcjonowania na rynku pracy. Rosnące zapotrzebowanie na zajmujących się podobną działalnością jest widoczne także w Polsce.

Dodatkowo warto zauważyć, że administrator informacji (zwany również menedżerem informacji) nie będzie w większości przypadków dla pracodawcy potencjalnym konkurentem – który po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy (np. w ramach aplikacji) może otworzyć analogiczną działalność – lecz pożądanym pomocnikiem. To dodatkowo skłaniać będzie pracodawców do zainteresowania absolwentami GSW kończącymi studia w zakresie tej specjalności.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2