GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
17.10.2017,
dodał:
tm

Drukuj Doradztwo zawodowe i edukacyjne


1. Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres [tutaj].
2. Zakres tematyczny [tutaj].
3. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
4. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy [tutaj].
5. Kiedy odbywać się będą zajęcia? [tutaj].
6. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres [tutaj].
7. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
8. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
9. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
10. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [LINK].Studia podyplomowe 3-semestralne.


Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do roli profesjonalnego doradcy zawodowego i edukacyjnego, który udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Ponadto Słuchacze są przygotowani do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie. Słuchacze mają także wiedzę i umiejętności do wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia „Doradztwo zawodowe i edukacyjne” są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131). Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz 532). Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do nauczania przedmiotów, razem ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i edukacyjne”, uzyskują kwalifikacje do pracy jako szkolni doradcy zawodowi.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Studia podyplomowe z „Doradztwa zawodowego i edukacyjnego” umożliwią zdobycie kwalifikacji osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych oraz osób zatrudnionych w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do pracy w charakterze:

 • szkolnego doradcy zawodowego,
 • specjalisty w działach personalnych firm,
 • doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą (ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • doradcy w uczelnianych biurach karier,
 • specjalisty w instytucjach rynku pracy.

Zakres tematyczny

Program zajęć uwzględnia realizację następujących treści:

 • Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe
 • Formy kształcenia zawodowego
 • Socjologiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • Różnice indywidualne
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia
 • Zawodoznawstwo – trendy rozwojowe
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna – specyfika rozmowy doradczej
 • Planowanie rozwoju zawodowego
 • Metody efektywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty i treningi umiejętności
 • Praktyki zawodowe (w wymiarze 60 godzin)

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; (wymagania – zob. tuFotografia o wymiarach 35x45 mm musi być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, wykonana na jasnym tle. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może posiadać fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.);
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy

Dokumenty można składać do końca września* (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim).
* na studia z „Doradztwa zawodowego i edukacyjnego” w roku akademickim 2017/2018 dokumenty będą przyjmowane do końca listopada 2017 r.

Kiedy odbywać się będą zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym.

Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 3 semestry
3.900 zł 270 zł


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Informacje kontaktowe wraz z godzinami pracy znajdziesz tu:
http://gsw.gda.pl/artykul/studiuj-w-siedzibie-gsw-w-gdansku#kontakt

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2