GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
25.03.2011,
dodał:
tm

Drukuj Kredyty studenckie

Kredyty studenckie są to kredyty udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia.

Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł1. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty w wysokości 400 zł1, ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.

1 dane oprac. na podst. przepisów wg stanu na dzień 10.09.2009

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat kredytów?

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w wybranym banku.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Banki1, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:

 1. Bank PEKAO S.A.,
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
 3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
 4. PKO Bank Polski S.A.

1 dane oprac. na podst. przepisów wg stanu na dzień 10.09.2009

Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w danym roku akademickim upływa 15 listopada w tym roku akademickim (np. w roku akademickim 2009/2010 termin upływa 15.11.2009).

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu ogłaszany jest zwykle w grudniu każdego roku.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi:

 • 550 zł w roku akademickim 1999/2000,
 • 750 zł w roku akademickim 2000/2001,
 • 850 zł w roku akademickim 2001/2002,
 • 1.150 zł w roku akademickim 2002/2003,
 • 1.400 zł w roku akademickim 2003/2004,
 • 1.600 zł w roku akademickim 2004/2005,
 • 1.600 zł w roku akademickim 2005/2006,
 • 1.900 zł w roku akademickim 2006/2007,
 • 2.200 zł w roku akademickim 2007/2008,
 • 2.500 złna podst. komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2008 r. w spr. maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2008/2009 w roku akademickim 2008/2009.

Ile czeka się na wypłatę kredytu?

W roku akademickim 2009/2010 umowy kredytu będą podpisywane do 31 marca 2010 r. Bank do dnia 15 lutego 2010 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku gdy nie jest - student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2010 r.

Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku studentów, którzy jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej) - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.
W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W zakresie udzielania poręczeń, ARiMR zawarła umowę o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.09.2009.


Przydatne akty prawne

Zapoznaj się z przydatnymi aktami prawnymi, do których linki znajdziesz tutaj.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2