GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Prezydent jako element egzekutywy Republiki Łotewskiej...

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kierończyk P.
Tytuł oryginalny: Prezydent jako element egzekutywy Republiki Łotewskiej. Zarys instytucji
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia instytucji głowy państwa współczesnej Łotwy. W pierwszej jego części autor zajmuje się analizą konstytucyjnych uwarunkowań łotewskiej prezydentury, zwracając uwagę na interesujący fakt, że łotewska konstytucja wyróżnia się na tle innych aktów konstytucyjnych w Europie Środkowej, stanowiąc jedyny przykład przywrócenia w pełni mocy obowiązującej podstawowego aktu prawnego – w kształcie sprzed okresu tzw. realnego socjalizmu, a w przypadku Łotwy także sprzed przynależności do ZSRR. Autor analizuje przy tym podstawowe cechy charakterystyczne konstytucji łotewskiej. W dalszych częściach artykułu przedstawione zostały kolejno następujące zagadnienia: osoby piastujące urząd prezydenta w odrodzonej Republice Łotewskiej, zasady wyboru głowy państwa, kompetencje prezydenta wobec parlamentu, uprawnienia wobec rządu i tzw. tradycyjne uprawnienia głowy państwa.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: President as an element of the executive of Republic of Latvia. Outline of institutions
Streszczenie EN: The article is an attempt to present the institution of contemporary Latvian head of state. In the first part the author deals with an analysis of the constitutional conditions of Latvian presidency, noting the interesting fact that the Latvian constitution stand out against other constitutional acts in Central Europe, being an only example of restoring full effect to the basic legal act – in the form of before the so-called real socialism and in the case of Latvia also before the belonging to the USSR. The author analyzes the basic characteristics of the Latvian Constitution. In the subsequent parts of the article the following topics were presented: presidential-holders in the reborn Republic of Latvia, the rules for selecting the head of state, the powers of the president to the parliament, the powers to the government and so-called traditional powers of head of state.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2