GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Przemiany w istocie ludzkiej pracy jedną z przyczyn bezrobocia
data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Przemiany w istocie ludzkiej pracy jedną z przyczyn bezrobocia

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Karpiński A.J.
Tytuł oryginalny: Przemiany w istocie ludzkiej pracy jedną z przyczyn bezrobocia
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: W artykule przedstawiam w pierwszej kolejności miejsce pracy ludzkiej w całokształcie struktury bytu społecznego. Jego rozwój powoduje, że nieustannie zmieniają się treści pracy, na jaką jest zapotrzebowanie. W ludzkiej filogenezie praca przebyła drogę od dominujących w niej sił fizycznych zjednoczonych ze strukturą społeczną do stanu, w którym siłami fizycznymi zajmują się roboty, cyborgi, a człowiekowi pozostaje uruchamiać swoje siły duchowe. Stało się to dzięki przekazaniu myśli rzeczom. Doprowadziło to do stanu, w którym z jednej strony tworzy się dla człowieka zagrożenie, że maszyny myślące zechcą go usunąć z kuli ziemskiej, a może i całego układu słonecznego, z drugiej zaś maszyny te umożliwiają pełną wolność „bycia” ludzkiego. Może tak być, gdyż tym, co dotąd zajmował się człowiek, a więc tworzeniem treści „mieć”, będą trudzić się owe maszyny. To wszystko wymaga jednak rekonstrukcji istniejącej struktury społecznej. Winna ona spełniać postulat gościnności. Polega on na tym, że każdy noworodek jest gościem wszystkich mieszkańców na kuli ziemskiej. W formie powitalnego prezentu otrzymuje on od jej mieszkańców gwarancje wyżywienia na niezbędnym medycznie poziomie przez całe jego życie. Otrzymywałby on także mieszkanie, ubranie, stałą pomoc medyczną i możliwość bezpłatnego kształcenia się. Wręczano by mu także dokumenty uprawniające go do wyboru miejsca zamieszkania i form uczestniczenia w kulturze, w konsumowaniu jej wytworów i tworzeniu własnych. W przypisach artykułu przedstawiona jest literatura przedmiotu oraz pewne szczegółowe podpowiedzi przekształcenia istniejącej aktualnie struktury bytu społecznego. Przede wszystkim trzeba plebiscytaryzm zamienić konsensusem, usunąć z języka ludzkiego słowo „tajny”. Wyraża ono bowiem tylko to, że inni ludzie są uznani za naszych wrogów, że innych traktujemy w sposób przyrodniczy, tj. czynimy ich sobie poddanymi. A to nie jest godne człowieka współczesnego.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Transformations in human work as one of the causes of unemployment
Streszczenie EN: In this paper I present at first the position of human work in the whole structure of social being. Its development causes constantly changing content of the work, for which there is demand. In human phylogeny work has come a way from the physical forces dominating in it and united with the social structure to the state in which robots, cyborgs operate the physical forces and the man can run their spiritual forces. This happened due to the transfer of thinking to things. This led to a state in which on one side a risk is formed for human that the thinking machines may want to remove them from the globe and perhaps from the entire solar system, on the other hand, these machines allow complete freedom of human “being”. This may happen as what the man has dealt with so far, which is creating the content of “have”, will be work of these machines. This requires, however, the reconstruction of the existing social structure. It should meet the demand of hospitality. It consists in the fact that every newborn is a guest of all the inhabitants of the globe. As a welcome gift they receive from its inhabitants a guarantee of feeding on the medically necessary level throughout their life. They also would receive an apartment, clothing, medical assistance and free education. They would also be given the documents authorizing them to choose their residence and forms of participation in culture, in consuming its products and creating their own. The footnotes of the article present the literature and some specific suggestions of transformation of contemporary structures of social being. First of all, plebiscytarism should be replaced by consensus, the word “secret” should be removed from human language. It expresses the fact that other people are recognized as our enemies, that we treat others in a natural way, i.e. we make them our subjects. And this is not worthy of a modern man.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2