GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców...
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców...

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Muzyczka K.
Tytuł oryginalny: Reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców w świetle Układu Europejskiego
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Unormowanie zasad nabywania nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców zawarte jest wielokrotnie nowelizowanej ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Poddaje kontroli administracyjnej obrót nieruchomościami z udziałem podmiotów zagranicznych, obciążając właściwego ministra obowiązkiem składania publikacji dorocznej informacji w tym zakresie. Ustawodawca dokonując powyższe działania, ma na celu utrzymanie kontroli nad zasobem nieruchomości przechodzących w ręce zagraniczne. Obecnie ten zasadniczy cel ustawy doznaje licznych ograniczeń i wyjątków o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. W pierwszym przypadku ustawa określa pewne kategorie nieruchomości zwolnionych z rygorów ustawy. W drugim przypadku ustawa określa związanie z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, obecnością w Europejskim Obszarze Gospodarczym, co powoduje znaczącą liberalizację w zakresie obrotu nieruchomościami z obywatelami tych państw.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Legal regulation of real estate transactions involving foreigners in the light of the Europe Agreement
Streszczenie EN: Normalization rules on the acquisition of real estate in Poland by foreigners entered is frequently amended the Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners (Coll. Laws of 2004, No. 167, item. 1758, as amended). Gives the administrative control of real estate transactions involving foreign entities, burdening the responsibility of the competent minister for submission of the annual publication of information in this regard. Legislator making the above measures, intended to maintain control over real estate resource passing into the hands of foreign companies. Currently, the essential purpose of the Act suffers a number of limitations and exception of an objective and subjective. In the first case, the law specifies certain categories of real estate are exempt from the rigors of the law. In the second case, the law defines the binding of Polish membership in the European Union presence in the European Economic Area, which causes a significant liberalization of real estate transactions with citizens these countries.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2