GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Ustawy zasadnicze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Ustawy zasadnicze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kierończyk P.
Tytuł oryginalny: Ustawy zasadnicze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: W niniejszym artykule przedstawiono ogólnie dwa, szerzej nieznane środowisku naukowemu w Polsce (ale także na świecie), akty prawne z okresu przynależności Litwy do Związku Radzieckiego (czy inaczej – zgodnie z dominującą dziś na Litwie interpretacją wydarzeń z 1940 r. – okupacji Litwy przez ZSRR): konstytucję uchwaloną 25 sierpnia 1940 r., czyli wkrótce po aneksji Litwy oraz „konstytucję breżniewowską” z 1978 roku. Formalnej analizie tekstów konstytucji towarzyszy przedstawienie niektórych informacji dotyczących ówczesnych, realnych uwarunkowań politycznych (przede wszystkim roli lokalnych struktur Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego). Zwraca się uwagę na litewską specyfikę, – Litwa, mimo ogromu strat ludnościowych, materialnych i duchowych narodu litewskiego w okresie przynależności do ZSRR, przetrwała okres realnego socjalizmu stosunkowo najbardziej bezboleśnie ze wszystkich republik bałtyckich, a może i radzieckich. Substancja narodowościowa została zachowana, a nawet – jak w przypadku Wilna – wzmocniona. Obroniono kulturę litewską, włącznie z jej katolickim aspektem. Litwini zachowali wysokie poczucie odrębności narodowej i dumy z własnej przeszłości. W artykule świadomie pominięty został, aby nie poszerzać nadmiernie objętości tekstu, wątek dotyczący okoliczności aneksji Litwy do Związku Radzieckiego (w tym wyborów do tzw. Sejmu Ludowego).
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: The fundamental laws of Lithuanian Soviet Socialist Republic
Streszczenie EN: The article presents an overview of two, widely unknown to the scientific community in Poland (but also in the world), legal acts of the period of Lithuania membership in the Soviet Union (or otherwise – in accordance with today prevailing interpretation in Lithuania of the events of 1940 – the occupation of Lithuania by USSR): the constitution adopted on 25 August 1940 i.e. shortly after the annexation of Lithuania and “Brezhnev constitution” of 1978. The formal analysis of the texts of the constitution is accompanied by certain information concerning contemporary, real political conditions (mainly the role of the local structures of the Communist Party of the Soviet Union). Attention is drawn to the Lithuanian specificity, Lithuania, despite the enormity of human, material and spiritual losses of the Lithuanian nation in the period of belonging to the Soviet Union, survived the period of real socialism relatively most painlessly of all the Baltic republics, and perhaps of Soviet republics. The substance of nationality preserved and even – as in the case of Vilnius – strengthened. The Lithuanian culture was defended, including its Catholic aspect. Lithuanians kept high sense of national identity and pride of their history. The aspect of circumstances of the annexation of Lithuania to the Soviet Union (including elections to the so-called People’s Seimas) was deliberately omitted so as not to unduly expand the volume of the article.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2