GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kuleszyńska A.
Tytuł oryginalny: Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Celem artykułu jest przedstawienie instytucji procesowych gwarantujących stronie uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym oraz wskazanie istoty prawa strony do udziału w tym postępowaniu i przedstawienie praktyki sądów w zakresie realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Wprowadzenie do postępowania administracyjnego zasady czynnego udziału strony miało na celu eliminację wielu negatywnych skutków procesu inkwizycyjnego. Realizacja tej zasady następuje poprzez umożliwienie stronie zgłaszania wszelkich wniosków dowodowych, zapewnienie aktywnego udziału we wszystkich czynnościach postępowania dowodowego i wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego i co do przeprowadzonych dowodów oraz umożliwienie stronie wglądu do akt sprawy w każdym stadium postępowania. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego i dotyczy nie tylko postępowania przed organem pierwszej instancji, ale i postępowania odwoławczego oraz postępowań nadzwyczajnych. Prawo strony do udziału w postępowaniu stanowi ważny element gwarantujący ochronę praw jednostki w państwie prawa. Zasadę tę uznaje się za jedną z najważniejszych zasad w procedurze administracyjnej, a jej naruszenie stanowi kwalifikowaną wadliwość postępowania i stanowi przesłankę wznowienia postępowania. Te okoliczności powodują, iż zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu zalicza się do podstawowych zasad postępowania administracyjnego.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: The principle of active participation of the parties in administrative proceedings
Streszczenie EN: The aim of this article is to present the process institutions guaranteeing the participation in administrative proceedings as well as an indication of the substance of the party’s right to participate in the proceedings and present practice of the courts in the implementation of the principle of active participation of the parties in administrative proceedings. Introduction of the active participation of the parties to the principles of administrative procedure was to eliminate many negative effects of the inquisitorial system. The implementation of this rule occurs by allowing the party to report any evidence, ensuring active participation in all activities of the evidence and comment on the results of the evidence and on the evidence conducted as well as allowing the access to the file at any stage of the proceedings. The principle of active participation of the parties in the proceedings is essential to the proper conduct of the administrative procedure concerning not only the proceedings at first instance, but the appeal and emergency procedures. The right of parties to participate in the proceedings is an important element in ensuring the protection of individual rights in the rule of law. This principle is considered to be one of the most important principles in the administrative procedure and its violation constitutes a qualified defect of proceeding and is a prerequisite for the resumption of the proceedings. These circumstances cause that the principle of active participation of the parties in the proceedings is one of the fundamental principles of administrative procedure.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2