GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
20.06.2018,
dodał:
tm

Drukuj Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej


czytaj niżej:
redakcja czasopisma  |  lista recenzentów  |  procedura recenzowania  |  informacja dla autorów


"Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej" (ISSN 2300-9055) ukazują się od 2005 roku, początkowo pn. "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji" (zobacz niżej historię czasopisma).

Tytuł czasopisma w języku angielskim

Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education.

Historia czasopisma

 1. 2005 (tom 1): pn. "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji", półrocznik, ISBN 83-89762-03-X, w formie książkowej (drukowanej) w rozmiarze A5
 2. 2006 (tom 2): ISSN 1896-2505 (oraz wyjątkowo ISBN 83-89762-04-8)
 3. 2006-2009 (tom 3-9): ISSN 1896-2505
 4. 2010 i nast. (tom 10 i nast.): zmiana częstotliwości wydania: rocznik
 5. 2012 (tom 12): zmiana tytułu czasopisma: "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej", ISSN 1896-2505
 6. 2013 (tom 13): zmiana nr ISSN: ISSN 2300-9055
 7. 2014 i nast. (tom 14 i nast.): w formie książkowej (drukowanej) w rozmiarze B5 oraz w formie elektronicznej
 8. 2018 i nast.: zmiana częstotliwości wydania: kwartalnik
 9. Ostatni wydany tom: 17 (w roku 2017)

Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. 2013: 1 pkt – część B, lp. 2525 (s. 80) komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach; "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej" otrzymały punktację po raz pierwszy
 2. 2014: 1 pkt – część B, lp. 2483 (s. 81) komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
 3. 2015 i lata kolejne: 5 pkt – poz. 2967, część B wykazu czasopism naukowych, komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Dostęp do ww. komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: tutaj.


Informacja dla autorów

 1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej (ISSN 2300-9055) od tomu 14 ukazują się w dwóch wersjach:
  1. książkowej (papierowej), będącej wersją pierwotną (referencyjną); rozmiar Zeszytów: format B5 (17x24 cm); wydruk czarno-biały;
  2. elektronicznej na stronie internetowej Zeszytów, tj. publiczne udostępnianie artykułów (skompletowanych w jeden tom, jak w wersji książkowej) tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tzw. „otwarty dostęp gratis”). Wydawca nie stosuje ograniczeń technicznych w dostępie do udostępnianych artykułów, ani nie jest zobowiązany do innego ograniczania korzystania z artykułów przez osoby trzecie, zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Od 2018 Zeszyty Naukowe są kwartalnikiem
 3. Wydawnictwo przyjmuje artykuły w języku: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim w następujących dziedzinach:
  1. nauki o administracji, prawo — głównie;
  2. nauki o zarządzaniu, inżynieria produkcji — głównie;
  3. ekonomia, socjologia, filozofia, pedagogika — tylko w przypadku dostępności miejsca w wersji książkowej Zeszytów;
  4. oraz recenzje powydawnicze.
 4. Wymagania edytorskie dostępne w pliku PDF, do pobrania poniżej.
 5. Wydawnictwo, dbając o najwyższe standardy w nauce (rzetelność w nauce), przeciwdziała zjawiskom zwanym (za Polską Bibliografią Naukową; https://pbn.nauka.gov.pl/; odczyt z dn. 02.07.2013 r.):
  1. „ghostwriting”, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
  2. „guest authorship” („honorary authorship”), gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.
  3. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności w nauce będą przez Wydawnictwo demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.
 6. Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze (oprac. na podst. komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Objętość artykułu (tekst główny + przypisy) powinna wynosić od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego.
 7. Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
  1. tekst (tekst główny + przypisy, streszczenie, bibliografia) w ilości 40 tys. znaków ze spacjami oraz
  2. fotografie, rysunki, schematy, wykresy, wzory — o powierzchni 3000 cm².
 8. Należy podać dane teleadresowe umożliwiające kontakt. Wydanie artykułu w Zeszytach Naukowych GSW jest możliwe po uzyskaniu przez Wydawnictwo pozytywnych recenzji.
 9. Od 2018 Wydawnictwo nie zawiera umów wydawniczych z Autorami dotyczących Zeszytów Naukowych. Autor, składając artykuł do wydania w Zeszytach Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Informacje dla autorów oraz Procedurę recenzowania.

Procedura recenzowania

 1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów ze składu stałego zespołu recenzentów Zeszytów Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej, afiliowanych przy jednostce naukowej spoza jednostki, przy której afiliowany jest autor (współautorzy) publikacji. Pełna lista recenzentów dostępna jest publicznie na stronie internetowej tutaj.
 2. Wydawnictwo zobowiązuje recenzentów, aby wypełniając arkusz recenzji, podpisali jednocześnie deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, czyli że nie występują pomiędzy nim a autorem recenzowanego artykułu: (*) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), (*) relacje podległości zawodowej lub (*) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 3. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów i tomów nie są ujawniane; dostępna jest jedynie pełna lista recenzentów.
 4. Po dokonaniu korekty językowej, zatwierdzoną przez autora wersję publikacji Wydawnictwo przesyła recenzentowi.
 5. Sporządzenie recenzji polega na wypełnieniu arkusza recenzji: odpowiedzi na 8 pytań w skali od 1 do 5 wraz z ewentualnymi uwagami; odpowiedź na ostatnie 9. pytanie jest wnioskiem o dopuszczenie artykułu do druku bądź jego odrzucenie.
 6. Treść recenzji nie jest ujawniana publicznie.
 7. Obowiązujący druk arkusza recenzji artykułu dostępny jest publicznie na stronie internetowej, poniżej.

Redakcja czasopisma

Rada naukowa

 1. prof. zw. dr hab. Stanisław Łach
 2. prof. zw. dr hab. Janusz Żurek
 3. prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian
 4. prof. nadzw. dr hab. Adam Karpiński
 5. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Pułło
 6. prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Gumkowski
 7. prof. nadzw. dr Marian Krzysztof Wołowski
 8. prof. nadzw. dr Jacek Mrozek
 9. dr Tatjana Siergiejewna Jacenko
 10. dr Marianna Sokolowa
 11. dr Ekaterina Wladimirowa Tiszczenko
 12. dr Georgi Prodanov
 13. dr Aleksander Władimirowicz Salenko
 14. dr Ryszard Gaidis
 15. assistant professor Mariam Khoperia
 16. dr doc. Andrey Lymar

Redaktor językowy: Katarzyna Gotowicz

Lista recenzentów

 1. prof. nadzw. dr hab. Natalia Kurhaluk
 2. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Ożgo
 3. prof. nadzw. dr hab. inż. Lesław Kyzioł
 4. prof. nadzw. dr hab. inż. Lech Murawski
 5. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski
 6. prof. zw. dr hab. Zdzisław Kordel
 7. prof. nadzw. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek
 8. prof. nadzw. dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta
 9. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kojkoł
 10. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Piwnicki
 11. prof. zw. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 12. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Powałowski
 13. prof. zw. dr hab. Lech Milian
 14. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szmyt
 15. prof. dr hab. Irina W. Żyrawliowa
 16. prof. dr hab. Tatiana Petrowa
 17. dr Natalia Lymar

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFDruk umowy dla artykułu w Zeszytach Naukowych20.06.2017
61kB
dokument PDFArkusz recenzji artykułu w Zeszytach Naukowych [druk]16.04.2018
67kB
dokument PDFWymagania edytorskie w Zeszytach Naukowych20.06.2018
305kB
dokument PDFZaproszenie do publikowania w Zeszytach Naukowych GSW14.06.2018
100kB

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2