$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Socjologia

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: socjologia
zobacz również poniżej: przedmioty | perspektywy zawodowe


Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje pozwa­la­jące na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej, między innymi w komórkach badań i analiz, rozwoju i promocji, public relations oraz wydziałach pomocy społecznej, działach kadr, urzędach pracy.
Kształcenie jest ukierunkowane na rozwój następujących składników profesjonalizacji:

  1. dotyczy poznania teorii socjologicznej i jej zastosowań, głównie do diagnozy i analizy różnorodnych problemów społeczności lokalnych;
  2. dotyczy podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania instytucji administracji rządowej i samorządowej;
  3. odnosi się do kompetencji instrumentalno-technicznych charakterystycznych dla zawodów nastawionych na doradztwo oraz kierowanie i zarządzanie.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "socjologia" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System).

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku (przykładowe)

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Wstęp do socjologii Statystyka
Elementy filozofii Antropologia kulturowa Metody badań społecznych
Filozofia społeczna Systemy, struktury i procesy społeczne Procesy ludnościowe
Logika i ogólna metodologia nauk Psychologia społeczna Etyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne społeczeństwo polskie Współczesne teorie socjologiczne
  Ekonomia Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Historia myśli socjologicznej i społecznej Socjologia kultury
    Socjologia polityki

do góry

Perspektywy zawodowe

Absolwent socjologii powinien posiadać w szczególności:

  • znajomość klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych pozwalających na opis i wyjaśnianie procesów społecznych, zwłaszcza w społecznościach terytorialnych, a także definiowanie oraz diagnozowanie problemów społecznych;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu subdyscyplin socjologicznych, np. socjologii miasta, socjologii wsi, komunikacji społecznej, socjologii kultury, socjologii problemów społecznych;
  • wiedzę i umiejętności analityczno-badawcze dotyczące przygotowania i realizowania badań różnorodnymi technikami badawczymi oraz analizy danych i formułowania wniosków i zaleceń praktycznych;
  • stosowaną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, polityki społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych;
  • etyki zawodowej;
  • zdolności do uczenia się i dostosowywania do zmieniających się warunków i wymagań otoczenia, w tym rynku pracy.