$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Administracja europejska

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: stosunki międzynarodowe
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta


Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "stosunki międzynarodowe" i specjalności "administracja europejska" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności potrzebnych do pełnienia aktywnej roli w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym świata, w szczególności zaś kontynentu europejskiego.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "stosunki międzynarodowe" i specjalności "administracja europejska" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Język obcy I Elementy matematyki Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
Język obcy II Podstawy statystyki i demografii Historia stosunków międzynarodowych
Przedmiot humanistyczny Ekonomia Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Technologia informacyjna Geografia polityczna i gospodarcza Międzynarodowe stosunki polityczne
  Organizacja pracy biurowej Organizacje międzynarodowe
    Współczesne systemy polityczne
    Prawo międzynarodowe
    Integracja europejska i prawo wspólnotowe
    Prawo Unii Europejskiej
    Wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obronna Unii Europejskiej
    Podstawy polityki regionalnej
    Europejska integracja gospodarcza
    Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Historia cywilizacji europejskiej
Procedury i projekty w funduszach europejskich
Organizacja i zarządzanie w administracji
Konstytucyjny system organów państwowych
Bankowość i finanse Unii Europejskiej
Prawo i postępowanie administracyjne
Ustrój administracji publicznej
Nauka administracji
Prawo cywilne z umowami w administracji
The European Community (Wspólnota Europejska) - wykłady w języku angielskim
Public relations
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Seminarium dyplomowe

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności administracja europejska posiądzie rzetelną wiedzę z zakresu problematyki społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata i kontynentu europejskiego, poszerzoną o wiedzę z zakresu prawa i administracji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobędzie umiejętności rozu­mie­nia i analizowania zagadnień politycznych, prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych wy­stępujących w stosunkach międzynarodowych. Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w strukturach administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, a także w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.