$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Administracja zdrowia publicznego

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk | Olsztyn
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

„Prawo zdrowia publicznego” jest jedną z najmłodszych szczegółowych dziedzin prawa, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat notuje się szczególnie dynamiczny jej rozwój. W Polsce jest ona nauczana głównie jako przedmiot w ramach studiów medycznych lub związanych ze zdrowiem publicznym, gdzie wiodącymi są przedmioty medyczne.
Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia z zakresu prawa zdrowia publicznego w ramach studiów I stopnia na kierunku administracja w specjalności „administracja zdrowia publicznego”.
W dzisiejszych czasach doświadczamy dwóch ważnych zjawisk. Z jednej strony mamy duże zainteresowanie problemami zdrowia publicznego przez dużą rzeszę społeczeństwa, z drugiej – proces „starzenia społeczeństwa”.
W obu tych przypadkach pomocni mogą być absolwenci nowej specjalności „administracja zdrowia publicznego”, której celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących systemu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, podnoszenie umiejętności menadżerskich osób już pracujących w takich placówkach oraz wskazanie praw pacjentów. Proponowana specjalność wpisuje się w program pn. „Narodowe zdrowie na lata 2007-2015”. Ta interdyscyplinarna specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "administracja" i specjalności "administracja zdrowia publicznego" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Podstawy zdrowia publicznego
Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Prawo medyczne
Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
Ochrona środowiska
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Sylwetka absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie bądź podniesienie kwalifikacji pracowników w sektorach zdrowia realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, promocji zdrowia a nawet ochrony środowiska. Studia powinny umożliwić zdobycie wiedzy zawodowej niezbędnej w pełnieniu funkcji w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach ubezpieczenia społecznego,
  • prywatnym sektorze usług medycznych,
  • inspekcji sanitarnej,
  • organizacjach pozarządowych.

Zdobyta wiedza pomoże absolwentom w:

  • tworzeniu programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • kierowaniu zespołami wykonującymi zadania w ramach ochrony zdrowia,
  • tworzeniu i funkcjonowaniu domów seniora czy domów spokojnej starości.