$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Polityka senioralna

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta | dlaczego warto studiować?
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk | Olsztyn
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów licencjackich w Gdańskiej Szkole Wyższej na kierunku „administracja” i specjalności „polityka senioralna” jest kształcenie absolwentów przygotowanych przede wszystkim z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej, relatywnie szerokiej wiedzy prawnej, ekonomicznej, o społeczeństwie oraz innych dziedzin wiedzy związanych pośrednio lub bezpośrednio z problematyką pracy z osobami starszymi. Szczególnym celem kształcenia w ramach tej interdyscyplinarnej specjalności jest wykształcenie u absolwentów umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w aktywności zawodowej polegającej na świadczeniu pomocy osobom starszym.

Efektem kształcenia ma być zatem wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i prawa, biegłych w gromadzeniu informacji mogącej służyć osobom starszym, a także w rozwiązywaniu rozmaitych problemów natury praktycznej (w tym administracyjnej i prawnej), które mogą spotkać osoby starsze.

Studia dedykowane są między innymi osobom już pracującym z osobami starszymi i chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, ale przede wszystkim tym, które widzą swoją przyszłość zawodową pracy na rzecz seniorów w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku „administracja” i specjalności „administrowanie informacją” realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Metodyka pracy osoby pomagającej osobom starszym
Uwarunkowania socjologiczne pomocy osobom starszym (w Polsce i UE)
Podstawy gerontologii
Ocenianie potrzeb osoby starszej
Prawo dotyczące osób starszych w Polsce i UE
Aktywizacja zawodowa osób starszych i organizowanie czasu wolnego
Polityka społeczna dotycząca osób starszych w Polsce i UE
Podstawowe informacje z zakresu geriatrii
Psychologia w pracy z osobami starszymi
Zarządzanie i ekonomia w pracy z osobami starszymi
Podstawy profilaktyki zdrowotnej osób starszych oraz rehabilitacji
Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej na potrzeby osób starszych
Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej osobom starszym
Pomoc osobie starszej w procedurach prawnych oraz załatwianiu innych formalności oraz spraw życia codziennego
Etyka pracy z osobami starszymi
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Sylwetka absolwenta

Studia licencjackie na kierunku „administracja” i specjalności „polityka senioralna” mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę przede wszystkim z zakresu administracji oraz prawa, którą będzie mógł wykorzystać w pracy z osobami starszymi. Dodatkowo uzyska informacje niezbędne w pracy zawodowej z osobami starszymi z zakresu pedagogiki, psychologii, ekonomii, podstaw medycyny oraz szeroko rozumianej wiedzy i polityki społecznej (w tym socjalnej). W wymiarze praktycznym absolwent zdobędzie umiejętności wyszukiwania odpowiedniej informacji z zakresu prawa, administracji, ale także innych (wyżej wymienionych) dziedzin, oceniania jej i zastosowania w praktyce.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w strukturach administracji rządowej, samorządowej, w rozmaitych instytucjach państwowych, których działalność związana jest z obsługą osób starszych oraz pomocą im. Absolwenci wykształceni na naszej uczelni będą mogli ubiegać się o pracę chociażby w placówkach ukierunkowanych stricte na pomoc seniorom: placówkach kulturalnych, klubach seniora, domach opieki, pomocy społecznej, ale także we wszelkich innych instytucjach i organizacjach związanych bezpośrednio lub pośrednio z polityką społeczną w zakresie osób starszych i kształtujących rzeczywistość osób starszych w naszym kraju.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę także poza wyżej wymienionymi instytucjami. Na przykład w charakterze menedżera czy pracownika działającego na potrzeby firm prywatnych i innych podmiotów niepublicznych prowadzących działalność rozmaitego rodzaju (w tym gospodarczą), związaną z pomocą i zaspokajaniem potrzeb osób starszych. Absolwent może prowadzić także działalność całkowicie samodzielną, tzn. w postaci własnej działalności gospodarczej związanej z pomocą seniorom.

Ponieważ podczas studiów absolwent uzyska także podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej, możliwe będzie także jej wykorzystanie podczas pracy w innych państwach Unii. Powinno to przyczynić się do łatwiejszego otrzymania relatywnie atrakcyjnej i pewnej pracy także poza granicami naszego kraju (szczególnie w sytuacji postępującego „starzenia się” społeczeństw państw członkowskich Unii).

Ponadto uzyskany tytuł zawodowy licencjata uprawni absolwenta do ubiegania się o przyjęcie na różne studia magisterskie uzupełniające, a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.


do góry

Dlaczego warto studiować "administrowanie informacją"?

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kształcenie w ramach specjalności niezwykle perspektywicznej, w chwili obecnej nadal niezbyt często występującej w ofercie edukacyjnej polskich uczelni, której absolwenci w przyszłości bez większego problemu powinni znaleźć zatrudnienie w ramach stale poszerzającego się rynku usług związanych z osobami starszymi oraz zwiększającej się aktywności administracji publicznej oraz innych instytucji w tym zakresie.

Perspektywiczność kształcenia w powyższym zakresie jest oczywista, gdyż jesteśmy świadkami stałej i pogłębiającej się tendencji demograficznej, polegającej na postępującym „starzeniu się” społeczeństwa polskiego. Wzrost odsetka osób starszych w strukturze wiekowej społeczeństwa, a także utrudniona (chociażby przez podniesienie wieku emerytalnego, ograniczenie liczebności rodzin i zanik typowych rodzin wielopokoleniowych) możliwość pomocy seniorom świadczonej przez członków rodziny – otwiera przed osobom wykształconym w zakresie profesjonalnej pomocy szerokie perspektywy zawodowe.

Dodatkowym argumentem na rzecz podjęcia kształcenia na Wydziale Administracji GSW w ramach tej specjalności jest olbrzymia ilość przepisów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio osób starszych oraz częstotliwość ich zmian. Same osoby starsze nie są często w stanie „przebić się” przez gąszcz regulacji prawnych, podobnie osoby, które zapewniają im pomoc czy obsługę, często profesjonalnie wykształcone w zakresie pielęgniarstwa czy opieki społecznej, ale nieposiadające odpowiedniej wiedzy i umiejętności (instrumentarium) z zakresu administracji i prawa. Absolwent tej specjalności, dysponujący niejako z natury rzeczy odpowiednią wiedzą z zakresu prawa oraz umiejętnością jej wykorzystania, może być tu nieocenionym pracownikiem czy pomocnikiem.