$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
18.05.2015,
dodał:
tm

Informacja o praktykach zawodowych

Istotnym elementem kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej są studenckie praktyki zawodowe. W wyniku podpisanych porozumień studenci nasi mają zapewnione odbywanie praktyk w urzędach województw, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach pracy oraz różnych instytucjach społecznych, kulturalnych, oświatowych i gospodarczych na terenie całego województwa pomorskiego. Dzięki praktykom już podczas nauki istnieje możliwość weryfikacji zdobywanej w uczelni wiedzy. System praktyk zawodowych pozwala również zetknąć się studentom z potencjalnym przyszłym pracodawcą. W tym kontekście praktyki mogą być traktowane jako początek przyszłej kariery zawodowej.

Na dzień dzisiejszy, współpracę w zakresie studenckich praktyk zawodowych z naszą uczelnią, zadeklarowało ponad 100 różnego rodzaju urzędów, instytucji i przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Liczba ta ciągle wzrasta, dając studentom możliwość większego wyboru miejsca odbywania praktyki. Praktyki zawodowe odbywają się również w urzędach i instytucjach wybranych przez studentów we własnym zakresie, jeżeli charakter wykonywanej w ramach praktyki pracy jest zgodny z programem praktyk.

Studenci mogą zaliczyć jako praktykę, wykonywaną przez siebie pracę zawodową (lub prowadzoną działalność gospodarczą), w tym także za granicą, jeżeli charakter pracy (działalności) spełnia wymagania programu praktyki opracowanego przez Uczelnię.

Więcej informacji o praktykach zawodowych.