$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
25.07.2017,
dodał:
tm

Socjologia bezpieczeństwa


1. Cel studiów [tutaj].
2. Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres [tutaj].
3. Zakres tematyczny [tutaj].
4. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
5. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy [tutaj].
6. Kiedy odbywać się będą zajęcia? Czas trwania [tutaj].
7. Kadra dydaktyczna [tutaj].
8. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres [tutaj].
9. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
10. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
11. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
12. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [LINK].Studia podyplomowe 2-semestralne.


Cel studiów

Celem naszych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i przedstawienie podstawowych problemów związanych z socjologicznymi aspektami bezpieczeństwa, a w szczególności rozumienia socjologicznych aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i mechanizmów leżących u podstaw zachowań związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i przywracaniem bezpieczeństwa, rozwiązywania konfliktów w różnych grupach – m.in. wśród młodzieży, osób wykluczonych społecznie, migrantów.

Współczesny świat, zmieniające się warunki geopolityczne i gospodarcze powodują wzrost zagrożenia. Nasze najbliższe otoczenie w każdej chwili może zmienić w środowisko, w którym będziemy czuli pewien dyskomfort, będziemy odczuwali zagrożenie.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Absolwent studiów ma umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk socjologicznych, nauk o prawie i administracji oraz umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany zarówno do pracy urzędniczej w różnych rodzajach jednostek organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i w pracy „terenowej”, w bezpośrednim kontakcie z osobami stwarzającymi zagrożenie. Nabyta wiedza pozwoli również na pełnienie funkcji kierowniczych.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do socjologii bezpieczeństwa
 2. Teorie zachowań społecznych
 3. Zmiana, postęp, rozwój i regres społeczny
 4. Społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo sieci
 5. Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa
 6. Podstawowe teorie osobowości
 7. Psychologia władzy i przywództwa w grupie
 8. Dynamika procesów grupowych w świetle teorii psychologicznych
 9. Postawy i zachowania, uprzedzenia i stereotypy
 10. Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej
 11. Podstawy socjologii prawa
 12. Prawno-administracyjne zasady funkcjonowania organów ochrony prawnej
 13. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; (wymagania – zob. tuFotografia o wymiarach 35x45 mm musi być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, wykonana na jasnym tle. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może posiadać fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.);
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy

Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim).

Kiedy odbywać się będą zajęcia? Czas trwania

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, co ułatwia pogodzenie studiów z praca zawodową. Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Liczba godzin 220, w tym zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzi wyjątkowo dobrane grono wykładowców – są wśród nich praktycy z wieloletnim stażem, specjaliści – wszyscy mający również doświadczenie w pracy edukacyjnej. Ich zaangażowanie i poświęcony czas widać w osiągnięciach słuchaczy, którzy bez problemów przyswajają nowe wiadomości.

Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 2 semestry
3.200 zł 1.600 zł 330 zł


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Informacje kontaktowe wraz z godzinami pracy znajdziesz tu:
http://gsw.gda.pl/artykul/studiuj-w-siedzibie-gsw-w-gdansku#kontakt