$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
01.09.2017,
dodał:
tm

Dietetyka i usługi żywieniowe

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: turystyka i rekreacja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego


Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania czynności związanych z prawidłowym odżywianiem, planowaniem racjonalnej i zdrowej diety. Żywienie człowieka jest dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze. Postęp technologiczny, w tym w zakresie technologii wytwarzania żywności, pakowania jej itp., powinien zapewnić względy bezpieczeństwa żywności. Proponowane studia na specjalności „dietetyka i usługi żywieniowe” dają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania człowieka z uwzględnieniem jego zróżnicowanej aktywności fizycznej, wieku, a nawet upodobań. Absolwenci tej specjalności będą znać podstawowe reguły opracowywania diety, zasady informowania o produktach żywnościowych, suplementach diety, nauczą się podstaw prawa żywnościowego.

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku „Turystyka i rekreacja” i specjalności „dietetyka i usługi żywieniowe” realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku (przykładowe)

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Prawo i ekonomika ochrony zdrowia Biochemia ogólna i żywności
Język obcy (dodatkowo j. rosyjski) Fizjologia człowieka Podstawy rekreacji
Filozofia / Socjologia / Etyka / Estetyka Podstawy pedagogiki Edukacja żywnościowa
Ergonomia Ochrona środowiska Krajoznawstwo
Ochrona własności intelektualnej Prawo żywnościowe Analiza i ocena jakości żywności
  Ekonomia Ekonomika turystyki i rekreacji
  Podstawy zarządzania Ekologia i towaroznawstwo produktów żywnościowych
  Filozofia żywienia Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Nauka o dietetyce
Usługi żywieniowe
Technologia żywności i żywienia
Organizacja pracy intendenta
Racjonalne żywienie
Promocja zdrowego stylu życia
Kontrola jakości żywienia
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Sylwetka absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie bądź podniesienie kwalifikacji pracowników w sektorach gospodarki związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności. Dodatkowo, absolwenci tej specjalności otrzymają wiedzę z podstaw zdrowego żywienia i edukacji żywnościowej, z zakresu ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, promocji zdrowia a nawet ochrony środowiska. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy zawodowej niezbędnej w pełnieniu funkcji w:

  • niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
  • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
  • organizacjach konsumenckich,
  • inspekcji sanitarnej,
  • jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka,
  • placówkach sportowych,
  • oraz umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług żywieniowych i dietetycznych.

Zdobyta wiedza pomoże absolwentom w:

  • planowaniu i organizacji żywienia indywidualnego i zbiorowego,
  • kierowaniu zespołami wykonującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności,
  • planowaniu i wdrażaniu działań związanych z atestacją i certyfikacją jakości wyrobów.

Studenci specjalności „Dietetyka i usługi żywieniowe” mają możliwość zdobycia tytułu audytora HACCP.