$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
15.09.2017,
dodał:
tm

Finanse i rachunkowość

studia II stopnia: 4-semestralne na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach licencjackich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem magisterskich studiów uzupełniających na kierunku „administracja” jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Studia te przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku „administracja” i specjalności „finanse i rachunkowość” studiów II stopnia realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Zasady ustroju politycznego państwa System ochrony prawnej w UE
Postępowanie sądowoadministracyjne Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE Publiczne prawo konkurencji
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej Prawo karne skarbowe
  Przygotowanie projektów do UE
  Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
  Prawo wyznaniowe

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstw
Negocjacje w biznesie
Nowoczesne kierowanie ludźmi
Przedsiębiorczość gospodarcza
Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
Rewizja sprawozdań finansowych
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie inwestycjami

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą administracyjną, poszerzoną o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Wykształcone umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach administracji publicznej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent posiądzie również nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego.