$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
08.02.2019,
dodał:
tm

Master of Public Administration


1. Cel studiów [tutaj].
2. Adresaci studiów [tutaj].
3. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
4. Kiedy odbywać się będą zajęcia? [tutaj].
5. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
6. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
7. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
8. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [LINK].Studia podyplomowe 3-semestralne.


Sposób funkcjonowania administracji coraz bardziej przypomina funkcjonowanie sprawnie działającego przedsiębiorstwa zarządzanego przez kompetentnego menadżera. Zarówno od instytucji, jak i od pracownika oczekuje się umiejętności w zarządzaniu, jakości w funkcjonowaniu oraz profesjonalnego podejścia do człowieka szukającego w administracji pomocy w rozwiązaniu jego problemu.

Gdańska Szkoła Wyższa rozszerzając profil kształcenia wprowadza do swojej oferty studia: Master of Public Administration (MPA).

Studia MPA są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, służą podniesieniu kompetencji pracowników służby cywilnej, pomagają w rozwoju osobistym urzędników. MPA jest profesjonalnym tytułem uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools), jest tytułem uznawanym w krajach anglosaskich. Tytuł MPA powinien stać się symbolem legitymującym osoby wszechstronnie wyedukowane w zakresie zarządzania jednostkami administracji różnych szczebli.

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Program zajęć uwzględnia nowoczesne techniki zarządzania, ukierunkowany jest na organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.

Podstawę programową stanowią przedmioty związane z zarządzaniem. Kierując się dobrem słuchaczy zapewniamy wszechstronne wykształcenie obejmujące również przedmioty prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Naszym słuchaczom proponujemy uniwersalny program uwzględniający aktualne potrzeby jednostek administracyjnych – zarządzanie kryzysowe, socjologię bezpieczeństwa itp.

Cel studiów

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania jednostkami administracji. Oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich.

Studia MPA stawiają na rozwój osobisty menadżera administracji publicznej i samorządowej. Nastawiony jest na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa, administracji, zarządzania. Program podzielony jest na bloki tematyczne, które służyć mają bardziej efektywnemu kształceniu.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej – liderów i menedżerów oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych lub współpracujących, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych w jednostkach administracyjnych.

Absolwenci Programu MPA uzyskają:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration Gdańskiej Szkoły Wyższej;
 • okolicznościowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration.

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowane świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
 2. dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym;
 3. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 4. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 5. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł;
 6. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (co najmniej 3 lata);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; (wymagania – zob. tuFotografia o wymiarach 35x45 mm musi być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, wykonana na jasnym tle. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może posiadać fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.);
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Kiedy odbywać się będą zajęcia?

Studia prowadzone są w języku polskim.
Nauka trwa 3 semestry, tj. 270 godzin: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele jeden lub dwa razy w miesiącu.

Proponowane przedmioty

 • I blok: administracyjno-prawny i ekonomiczny (120 godz.);
 • II blok: Zarządzanie (65 godz.);
 • III blok: Metody analizy i planowania rozwoju w sektorze administracji publicznej i samorządowej (40 godz.);
 • IV blok: Komunikacja i konflikty społeczne (45 godz.)

Zajęcia prowadzone w doskonałej atmosferze, w formie: wykładów, praktycznych przykładów, studiów przypadku. Prowadzący zajęcia to wykładowcy GSW, zaproszeni goście, praktycy – partnerzy projektu. Studia prowadzone są we współpracy z wybranymi podmiotami administracji publicznej i samorządowej.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 3 semestry
9.600 zł 3.350 zł (x3)


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


do 31 października do 31 marca
Rabaty


5% dla studentów i absolwentów GSW

Rachunek bankowy GSW

Płatność za studia będzie dokonywana na indywidualny numer konta – nadawany po zamknięciu naboru.

Gdzie i jak się zapisać

Informacje merytoryczne na temat niniejszych studiów podyplomowych:
e-mail: prodziekan.wa@gsw.gda.pl
tel. 602 506 138

Informacje kontaktowe wraz z godzinami pracy znajdziesz tu:
http://gsw.gda.pl/artykul/studiuj-w-siedzibie-gsw-w-gdansku#kontakt