$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: pedagogika
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta


Cel studiów

Celem tych studiów jest wyposażenie absolwenta w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, które będzie mógł skutecznie realizować w zawodzie pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego. GSW zamierza szczególnie zwrócić uwagę w procesie kształcenia, na profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy w warunkach pozainstytucjonalnych. Praca resocjalizacyjna i profilaktyczna realizowana w warunkach środowiska otwartego, jest bardziej efektywna pedagogicznie i społecznie.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "pedagogika" i specjalności "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Wprowadzenie do filozofii Historia myśli pedagogicznej
Język obcy Podstawy psychologii Teoretyczne podstawy wychowania
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wstęp do socjologii Teoretyczne podstawy kształcenia
BHP z elementami ergonomii Pojęcia i systemy pedagogiczne Pedagogika społeczna
Antropologia kultury Elementy filozofii społecznej Podstawy dydaktyki ogólnej
  Socjologia wychowania Metody badań pedagogicznych
  Etyka Historia wychowania
  Psychologia rozwoju i osobowości człowieka Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
Podstawy prawne opieki
Instytucjonalne formy opieki
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Podstawy prawa rodzinnego
Poradnictwo pedagogiczne
Wybrane problemy patologii społecznej
Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
Poradnictwo rodzinne
Podstawy prawne i metodyka pracy pedagoga
Pedagogika czasu wolnego
Podstawy gerontologii

do góry

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku "pedagogika" i specjalności "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" będzie przygotowany do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

W czasie studiów absolwent nabędzie następujące umiejętności i kompetencje:

 • stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn określonych zaburzeń w przystosowaniu społecznym oraz na tej podstawie stawiania trafnych prognoz pedagogicznych;
 • doprecyzowania określonych form i metod pracy profilaktycznej lub resocjalizacyjno-korekcyjnej oraz prowadzenia oddziaływań metodycznych w celu optymalizacji efektów wychowawczych i społecznych;
 • tworzenia i prowadzenia rozmaitych form metodyczno-organizacyjnych umożliwiających lub wspierających pracę wychowawczą, profilaktyczną lub resocjalizacyjną;
 • wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych;
 • włączania się w istniejące (lub tworzenia własnych) projekty i programy profilaktyczne, terapeutyczne lub resocjalizacyjne (z zakresu uzyskanych na studiach umiejętności i kompetencji warsztatowych) zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, jak i środowisku otwartym;
 • nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami samorządowymi, sądami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu wychowawczego;
 • skutecznego, opartego na podstawach naukowych, i jednocześnie etycznego działania na rzecz jednostek, grup i środowisk społecznych, wymagających wsparcia specjalistyczno-pedagogicznego;
 • kreatywności i otwartości w kontaktach interpersonalnych;
 • umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu wychowania i edukacji, dzięki własnym kompetencjom merytorycznym i językowym;
 • umiejętności zorganizowania współpracy i kreowania solidaryzmu społecznego w środowiskach społeczności lokalnej;
 • moralnego, opartego na zasadach etyki społecznej, sposobu działania i postępowania oraz unikania działań, zachowań i postaw relatywistycznych;
 • urzeczywistniania hasła: rozumna tolerancja wobec odmienności.