$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
26.04.2017,
dodał:
tm

Wymagane dokumenty. Ankiety na studia


ankiety dla kandydatów na studia: do pobrania na dole strony
wymagane dokumenty dla studiów: licencjackich i inżynierskich | magisterskich | podyplomowych
informacja o umowach odpłatności za studia: tutaj
 
informatory, ulotki: tutaj
uchwała Senatu GSW ws. ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia: tutaj


Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym lub marcu (na semestr letni).

Studentem może zostać każda osoba; wymagane wykształcenie to:

 • dla studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) – średnie;
 • dla studiów II stopnia (magisterskich) – wyższe, co najmniej licencjackie lub inżynierskie;
 • dla studiów podyplomowych – wyższe, co najmniej licencjackie lub inżynierskie.

 

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest:

 1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (Umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie oraz do pobrania w dziale "Opłaty, zniżki, stypendia".);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego (wysokość wpisowego: patrz tutaj);
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego: patrz tutaj);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony);
  • orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób, które zamierzają ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wniosek o przyjęcie na studia w trybie nauczania na odległość – dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w tym trybie (dostępny w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony jako plik PDF: "Wniosek o e-studia").

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, inżynierskie – 7 (w tym studenckie praktyki zawodowe). Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).
Dyplom studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych drugiego stopnia (tzw. 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających) lub na studiach podyplomowych.
Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi również studia drugiego stopnia: od 2011 r. na kierunku administracja, a obecnie również na kierunku zarządzanie i inżynierii produkcji.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, zaś na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

Studia II stopnia (magisterskie)

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (Umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie oraz do pobrania w dziale "Opłaty, zniżki, stypendia".);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego (wysokość wpisowego: patrz tutaj);
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
  • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu (nie dotyczy absolwentów Gdańskiej Szkoły Wyższej);
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego: patrz tutaj);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony);
  • orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób, które zamierzają ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wniosek o przyjęcie na studia w trybie nauczania na odległość – dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w tym trybie (dostępny w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony jako plik PDF: "Wniosek o e-studia").

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Kończą się one egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra.
Dyplom studiów II stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni (posiadającej odpowiednie pozwolenie) na studiach wyższych trzeciego stopnia (tzw. studiach doktoranckich) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.


Umowa o odpłatności za studia

Jednym z warunków przyjęcia na studia jest podpisanie umowy o odpłatności za studia, jako że studia są odpłatne. Do zawierania takich umów, zobowiązuje uczelnie przepis art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Wzór umowy dostępny jest w Biurze Rekrutacji i w dziekanacie uczelni.
Umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów.
Dzięki umowie student ma zagwarantowaną niezmienną wysokość opłat czesnego oraz wymie­nione wszystkie opłaty dodatkowe, w związku z czym nie będzie niemile zaskoczony w trakcie studiów.
Z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym zapoznać się możesz: [tutaj].
Wzory umów o odpłatności za studia do pobrania w dziale "Opłaty, zniżki, stypendia".

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFAnkieta dla kandydata na studia I stopniawer. 2017012326.04.2017
79kB
dokument PDFAnkieta dla kandydata na studia II stopniawer. 2017012326.04.2017
78kB
dokument PDFWniosek o e-studiawer. 20160204a26.04.2017
57kB