GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  08.05.2016,
  dodał:
  tm

  Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne

  tytuł: Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne [praca zbiorowa]; redaktor naukowy: Izydor Sobczak; rok wyd. 2015; stron 202, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-66-5; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Rozdziały pracy zbiorowej: (1) Systemowe podejście do rynku pracy w ramach polityki rozwoju w województwie pomorskim. (2) Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w podregionach i powiatach województwa pomorskiego w latach 2002 i 2012. (3) Rozwój gospodarki morskiej w Polsce a możliwości zatrudnienia. (4) Szara strefa na krajowym rynku pracy. (5) Dynamika i struktura bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2003-2013. (6) Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia. (7) Sytuacja zawodowa absolwentów szkół wyższych w województwie pomorskim. (8) Wpływ zmian w poziomie urodzeń w minionych latach na liczbę ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim w latach 2000-2012. (9) Wpływ migracji na kształtowanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim w latach 2003-2012. (10) Dynamika, struktura i bilans ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim. (11) Bezrobocie. Geneza i rzeczywistość społeczna. (12) Zróżnicowania gospodarcze między wschodnimi i zachodnimi landami Niemiec w latach 2003 i 2013.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  16.11.2015,
  dodał:
  tm

  Państwo dobrze urządzone

  tytuł: Państwo dobrze urządzone, praca zbiorowa; redaktor naukowy: Jacek Zieliński; rok wyd. 2015; stron 142, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-67-2; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Recenzent: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM. Praca zbiorowa zawierająca 9 rozdziałów.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  01.05.2016,
  dodał:
  tm

  Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska

  tytuł: Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2014; stron 694, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-56-6; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Rozdział I. Aspekty społeczne i edukacyjne globalizacji w ochronie środowiska. Rozdział II. Technologie i inżynieria środowiska. Rozdział III. Ekologia i zarządzanie środowiskowe. Rozdział IV. Administracja, prawo i ekonomia ochrony środowiska

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka - biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego

  Wersja polskojęzyczna: tytuł: Ekoenergetyka – biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2012; stron 332, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-41-2. Wersja angielskojęzyczna (English version): tytuł: Eco-Energetic – Biogas. Research, Technologies, Law and Economics in Baltic Sea Region; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2012; stron 184, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-42-9. Książka jest wydaną w 2012 r. publikacją w ramach serii wydawniczej: „Ekoenergetyka”. Książka zawiera 4 rozdziały: 1) Procesy fermentacji metanowej i kofermentacji metanowej (7 opracowań); 2) Technologie i instalacje biogazowe (16 opracowań); 3) Substraty do fermentacji metanowej i wykorzystanie masy pofermentacyjnej (10 opracowań); 4) Potencjał i strategie rozwoju rynku biogazowego (4 opracowania).

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  22.10.2012,
  dodał:
  tm

  Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji

  tytuł: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 370, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-38-2. W Polsce administracja publiczna przez długi czas była dyscypliną naukową uprawianą głównie przez prawników. Obecnie dominuje podejście interdyscyplinarne do tego zagadnienia. Oznacza to, że problematyką związaną z administracją publiczną zajmują się zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, socjolodzy, politolodzy czy historycy. Czerpiąc z rozwiązań i metod badawczych wypracowanych przez różne dyscypliny naukowe należy pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach funkcjonowania administracji publicznej. Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z siedzibą w Gdańsku, która jest pionierem wśród pomorskich uczelni niepublicznych kształcących studentów na kierunku administracja. Do projektu dołączyli pracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni, między innymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka - biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego

  wersja polskojęzyczna: tytuł: Ekoenergetyka – biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 228, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-35-1; wersja angielskojęzyczna: tytuł: Eco-Energetics – Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic See Region; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2011; stron 224, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-36-8. Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Jakakolwiek produkcja jest zrównoważona tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę jej oddziaływanie na środowisko oraz dobro przyszłych pokoleń. Nie zawsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma charakter zrównoważony; wątpliwości budzi scentra­lizowana energetyka oparta o źródła biomasowe, prowadząca do zmniejszenia sprawności urządzeń, problemów logistycznych, zakłócenia rynku biomasy i in. Duże podmioty energetyki, wykupując duże ilości biomasy, zniekształcają i degenerują jej rynek, utrudniając rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodar­czy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Stąd mówiąc o zrównoważonej energetyce musimy brać pod uwagę efektywność wykorzystania źródeł (substratów) oraz sprawność procesu, bioróżnorodność (np. w produkcji biomasy), wpływ na klimat i środowisko (problem zanieczyszczeń), aspekt społeczny (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, jak i za­cho­wanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (np. wpływ bioenergetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo ener­getyczne).

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  22.10.2012,
  dodał:
  tm

  Współczesne migracje ludności w Polsce - uwarunkowania i skutki

  tytuł: Współczesne migracje ludności w Polsce – uwarunkowania i skutki; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 194, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-29-0. Opracowania zawarte w niniejszej pracy zbiorowej będą z pewnością pomocne w praktycznej działalności osób zajmujących się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i kulturowo-oświatowymi w gminach, powiatach i województwach na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Mogą stanowić pożyteczną lekturę uzupełniającą w procesie dydaktycznym przedmiotów, jak: statystyka, demografia, socjologia, polityka społeczno-gospodarcza, organizacja ochrony środowiska i innych. Wydając niniejszą publikację Gdańska Wyższa Szkoła Administracji włącza się w pewnym stopniu w merytoryczne przygotowanie II Kongresu Demograficznego w Polsce.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  01.05.2016,
  dodał:
  tm

  Globalizacja a problematyka ochrony środowiska

  tytuł: Globalizacja a problematyka ochrony środowiska; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 620, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-28-3. Praca zbiorowa, gdzie wydano artykuły bardzo szeroko związane z zagad­nieniami ochrony środowiska – od aspektów społecznych, przez administracyjno-ekonomiczne, zarządzania środowiskowego, aż po zagadnienia technologii i inży­nieryj­ne. Artykuły, których część wygłoszono podczas II Międzynarodowej kon­ferencji naukowej (zorg. przez GWSA, Gdańsk 27.07.2010), usystematyzowano w czterech rozdziałach: 1) Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska; 2) Zagadnienia technologii i inżynierii ochrony środowiska; 3) Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego; 4) Administracyjne i ekonomiczne uwarun­kowania ochrony śro­dowiska.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

  tytuł: Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2010; stron 430, format A5; ISBN 978-83-89762-27-6. Książka jest wynikiem wystąpień seminaryjnych podczas konferencji – Międzynarodowego Spotkania Klastrów Ekoenergetycznych w maju 2010 r. w Gdańsku. Składa się z trzech części. W pierwszej – „Biogazownie dla Pomorza”, poruszone tematy mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji o ewentualnych inwestycjach w produkcję biomasy i biogazownie, w tym m.in. wykorzystanie biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz. Druga część książki – „Energetyka słoneczna, wiatrowa i inteligentne sieci”, poświęcona jest energetyce słonecznej, wiatrowej oraz sieciom inteligentnym. To właśnie rozwój sieci inteligentnych i sprawnych technologii magazynowania energii daje szansę na szybszy i stabilniejszy rozwój ekoenergetyki. W trzeciej części zaprezentowano konkretne technologie i realizowane projekty innowacyjne.

 • kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  26.08.2012,
  dodał:
  tm

  Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym

  tytuł: Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej; autor: Zdzisław Kusto; rok wyd. 2009; stron 110, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-26-9. W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza), tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym w porównaniu do kosztów wytwarzania ciepła w źródle konwencjonalnym. W książce opisano algorytm obliczania bilansu energetycznego dla hybrydowego źródła ciepła złożonego z pomp ciepła i wodnych kotłów opalanych olejem opałowym lub gazem ziemnym albo biogazem. Opisano także algorytm obliczania efektywności ekonomicznej wytwarzania ciepła, w czym posłużono się zalecaną przez autora metodą kosztów narastających (MKN), która wywodzi się z metody LCC (Live Cycle Costs). W opisywanym algorytmie dodatkowo sformułowano w szczególny sposób metodę NPV tak, aby była kompatybilna z metodą MKN.

 • Pobierz informator na studia w PDF

  Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

  Pobierz informator

  Szybki kontakt

  Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

  Informacja GSW

  Telefon
  58 305 08 12
  GG
  2