GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • Strona główna
 • Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami
kategoria:
Kierzkowska Joanna Sylwia,
data dodania:
29.01.2019,
dodał:
tm

DrukujCzynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami

okładka: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/show_cover.jpg?picture_id=38191
pozycja w serwisie e-ISBN:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?show_only_onix=1&record_id=1...

tytuł:
Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami
autor: Joanna Sylwia Kierzkowska
Gdańsk 2018
stron 340, format 17x24 cm
ISBN 978-83-89762-98-6
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

Cena: 36,00 zł
Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podst. zamówienia via e-mail, zob. szczegóły

Recenzent: prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski

Kolorowe fotografie, ryciny, wykresy

Część fotografii, rycin i wykresów zamieszczono w książce w pełnym kolorze, część w kolorze czarnym (skala szarości). Poniżej dostępne są do pobrania wszystkie te elementy w pełnym kolorze.

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie: 1) prawa gospodarowania odpadami, 2) prawa ochrony środowiska, 3) prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki. W tym zakresie opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły: Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011), Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011), Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011), Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012), Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014), Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015), Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015), Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016), Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017), System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017), Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018).

Opis

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez:

 • kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami;
 • rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami;
 • pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej „zasady bliskości” i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami);
 • aspekt rozwoju cywilizacyjnego;
 • sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami;
 • monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie;
 • planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.

Monografia może zainteresować prawników, studentów, samorządowców i wszystkie osoby, które związane są z prawnym, a także praktycznym gospodarowaniem odpadami.

„Pozytywnie oceniam efekt pracy Autorki w zakresie wytyczenia przez Nią zakresu i przedmiotu rozważań, rozwiązywania sygnalizowanych w treści opracowania problemów badawczych i realizowania zamiaru badawczego w sferze prezentowania i analizy czynników wpływu na prawo gospodarki odpadami. Autorka uwzględnia w opracowaniu badaną problematykę w całej jej złożoności merytorycznej, co oczywiście wpływa pozytywnie na wartość rozprawy.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski (z recenzji)

Spis treści

Spis treści do pobrania poniżej w pliku PDF

Rozdział I
Kontekst geopolityczny i narodowościowy oraz rola lobbingu i rodzaju sprawowanych rządów w procesie tworzenia prawa gospodarowania odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Produkcja odpadów w wymiarze geopolitycznym z uwzględnieniem aspektu prawnego
 • 1.1. Specyfika rynku europejskiego i jej początki w prawie ochrony środowiska oraz prawnej hierarchii gospodarowania odpadami
 • 1.2. Produkcja azjatycka a problem odpadowy odpadów z uwzględnieniem kategorii odpadów komunalnych
 • 1.3. Amerykański rynek odpadów
 • 1.4. Specyfika krajów arabskich
 • 1.5. Odpady w Afryce a problem z monitorowaniem odpadów
 • 2. Polityka wewnętrzna kraju a lobbing odpadowy
 • 2.1. Pojęcie lobbingu i jego specyfika w zakresie prawa gospodarowania gospodarki odpadami
 • 2.2. Odrębności w polityce wewnętrznej kraju jako czynnik ryzyka w zakresie gospodarki odpadowej
 • 2.3. Rodzaj sprawowanych rządów a polityka gospodarowania odpadami
 • 3. Wpływ rozwiązań przyjętych w innych państwach (kontekst prawnoporównawczy)
 • 3.1. Znaczenie wybranych wzorców europejskich
 • 3.2. Naśladownictwo pozakontynentalne
 • 4. Podsumowanie

Rozdział II
Logistyka, zarządzanie i inżynieria środowiskowa a tworzenie polskiego prawa odpadowego

 • Wprowadzenie
 • 1. Logistyczna sfera zewnętrzna w obszarze gospodarowania i przemieszczania strumienia odpadów jako czynnik prawotwórczy
 • 1.1. Związek logistyki z prawem gospodarowania odpadami
 • 1.2. Obszar działania logistycznego w sferze przemieszczania odpadów
 • 1.3. Wpływ prawnej zasady bliskości na działania logistyczne
 • 1.4. Cykl życia produktu
 • 1.5. Znaczenie łańcucha dostaw
 • 2. Zarządzanie procesem odzysku i recyklingu jako prawne zagadnienie priorytetowe
 • 2.1. Zarządzanie a ukształtowana w prawie hierarchia gospodarowania odpadami
 • 2.2. Proces odzysku jako najważniejszy sposób właściwego zarządzania odpadami
 • 2.3. Recykling bodźcem zarządczym
 • 3. Wpływ inżynierii środowiskowej, najnowszych dostępnych technik i technologii oraz innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
 • 3.1. Rozważania w zakresie wpływu pojęciowego „inżynierii” oraz „inżynierii środowiskowej”
 • 3.2. Czynniki wpływu wybranych kategorii z zakresu inżynierii środowiskowej
 • 3.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa
 • 3.2.2. Zaopatrzenie w wodę
 • 3.2.3. Melioracja i ochrona gleby
 • 3.2.4. Energetyka i odnawialne źródła energii
 • 3.2.5. Ogrzewnictwo
 • 3.2.6. Ochrona powietrza
 • 3.2.7. Gazownictwo
 • 3.2.8. Chłodnictwo i klimatyzacja
 • 3.2.9. Krajobraz jako przedmiot inżynierii środowiskowej
 • 3.3. Najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT w prawie)
 • 3.4. Wpływ innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
 • 4. Podsumowanie

Rozdział III
Wpływ czynnika bogactwa gospodarstw domowych i życia ekologicznego oraz stopnia rozwoju cywilizacji na prawo gospodarowania odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Gospodarstwa domowe a odpady (zasobność portfela, kultura, wykształcenie)
 • 1.1. „Zasobność portfela” a ilość odpadów
 • 1.2. Czynnik środowiskowy i kulturowy
 • 1.3. Struktura wykształcenia a podejście do problemu odpadów
 • 2. Wymiar ekologiczny i moda na ekologię
 • 2.1. Społeczeństwo ekologiczne
 • 2.2. Ekopokolenie
 • 3. Stopień rozwoju jako czynnik cywilizacyjny sfery zewnętrznej
 • 3.1. Cywilizacje starożytne
 • 3.2. Era nowożytna a uciążliwości odpadowe
 • 3.3. Przełomowy wiek dwudziesty
 • 4. Podsumowanie

Rozdział IV
Sfera gospodarcza oraz polityka pracy jako czynniki oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Stan gospodarki państwa a gospodarowanie odpadami
 • 1.1. Problem odpadów w centralnie sterowanej gospodarce uspołecznionej
 • 1.2. Gospodarka wolnorynkowa a odpady
 • 2. Wpływ ogólnej polityki pracy na zagadnienie odpadowe
 • 2.1. Polska polityka pracy
 • 2.2. Bezrobocie a ilość wytwarzanych odpadów
 • 2.3. Czynnik ubóstwa (w tym emerytów i rencistów)
 • 3. Zatrudnienie w gospodarce odpadowej
 • 3.1. Struktura zatrudnienia w odpadach na przestrzeni lat
 • 3.2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji przez podmioty zajmujące się gospodarką odpadami
 • 3.3. Czynnik psychologiczny pracy „w odpadach” i jego wpływ na kształt prawa
 • 4. Podsumowanie

Rozdział V
Monitoring i prewencja w służbie edukacji w zakresie prawa gospodarowania odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Edukacja jako priorytetowy czynnik gospodarki odpadowej – ujęcie prawne
 • 1.1. Rodzinna praca u podstaw
 • 1.2. Wczesnoszkolne zapatrywanie na odpady
 • 1.3. Młodzieżowe ruchy ekologiczne na rzecz informacji odpadowej
 • 1.4. Rola programów nauczania w szkołach
 • 1.5. Nauka i szkolnictwo wyższe a odpady
 • 2. Kontekst właściwej prewencji wytwarzania i segregowania odpadów
 • 3. Monitoring jako prawna gwarancja ochrony wód, gleby i powietrza przed odpadami
 • 4. Kontekst „straconych” pokoleń dla gospodarki odpadami
 • 5. Podsumowanie

Rozdział VI
Planistyczny i prawny aspekt wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa gospodarki odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Prawo międzynarodowe i przystąpienie Polski do umów
 • 2. Realizacja zobowiązań unijnych (obowiązek przestrzegania prawa), w tym rola planów UE
 • 3. Czynnik norm prawnych już istniejących w prawie krajowym
 • 4. Zadania samorządowe wynikające z prawa wewnętrznego w sferze gospodarki odpadami
 • 5. Obowiązki służb, inspekcji i straży a gospodarowanie odpadami
 • 6. Rola rzetelnego i normatywnego planowania
 • 7. Podsumowanie

Rozdział VII
Polskie podejście elity politycznej oraz wpływ mediów na specyfikę myślenia o prawie gospodarowania odpadami

 • Wprowadzenie
 • 1. Okres przedwojenny w zakresie polityki gospodarowania odpadami
 • 2. Wpływ okresu wojennego na myślenie o powstawaniu odpadów
 • 3. Czasy przedtransformacyjne
 • 4. Wpływ układu współczesnych sił politycznych na kształt racjonalnego prawotwórstwa
 • 4.1. Centralny szczebel prawotwórczy
 • 4.2. Organy rządowe w terenie a myślenie o problemie odpadowym
 • 4.3. Czynnik oddolny – radni w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • 4.4. Organ wykonawczy w samorządzie a prawo dotyczące odpadów
 • 5. Władcza rola mediów w kształtowaniu podejścia do gospodarki odpadowej
 • 6. Podsumowanie

oraz:

 • Wstęp
 • Wnioski końcowe
 • Załączniki
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis fotografii
 • Spis rycin
 • Spis wykresów

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFStrona tytułowa | Spis treści | Wstęp [Kierzkowska J.S. -Czynniki sfery zewnętrznej]07.02.2019
451kB
dokument PDFKolorowe rysunki [Kierzkowska J.S. -Czynniki sfery zewnętrznej]07.02.2019
10MB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2