Akty prawa wewnętrznego

Następujące akty prawne wewnętrzne uczelni:

  • (*) Statut GSW;
  • (*) Regulamin Studiów;
  • (*) zarządzenia ws. opłat za studia i studia podyplomowe;
  • (*) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa;
  • (*) Regulamin organizacyjny;
  • (*) oraz inne

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej GSW dostępnym pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

Akty prawa wewnętrznego:

  1. Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora GSW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 (do pobrania na dole strony; zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej GSW)

Akty prawa powszechnego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) [LINK]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818) [LINK]

Wszystkie linki w Aktach prawa powszechnego przekierowują (w nowym oknie) do ISAP — Internetowego Systemu Aktów Prawnych.