Pełn. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotyczącą działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT. Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

Korzyści

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa. Program studiów dotyczy prawnych zagadnień bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a w szczególności odpowiedzialności karnej i cywilnej, roli i zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz obecnych zagrożeń dla systemów informatycznych. Istotny element studiów dotyczy funkcjonowania nowych technologii jak Cloud computing oraz Internet of Things – IoT. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają obecnie obowiązujące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, a w szczególności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia "postępowania wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa w systemach IT" oraz "Open-source intelligence", a także "Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni" będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem przetwarzania informacji w systemach IT oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych i prywatności w cyberprzestrzenie, w tym inspektorów ochrony danych, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, administratorów danych osobowych, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pozostałych osób zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a także inspektora ochrony danych w związku ze stosowaniem RODO, a także pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Program studiów podyplomowych

Studia prowadzone są w trybie modułowym 170 godzin.

Prawne zagadnienia cyberbezpieczeństwa
30 godz.
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych w systemach IT: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, kary pieniężne
 • Przestępstwa komputerowe
 • Sankcje karne w cyberprzestępczości
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
28 godz.
 • Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmiotów publicznych – podstawy prawne
 • Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa
 • CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV – zadania
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Wykonywania zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
54 godz.
 • Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa systemów IT
 • Audyt i kontrola systemów IT
 • Analiza ryzyka i zarzadzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT
Zarządzania bezpieczeństwem informacji
50 godz.
 • Uwarunkowania normatywne – zarządzanie jakością ISO/IEC 27032
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Nowe technologie: Cloud computing, Internet of Things – IoT
 • Open-source intelligence
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO), bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
Seminarium
8 godz.
 • Przygotowanie studentów do przygotowania prac, projektów
 • Przygotowanie do obrony projektu i egzaminu końcowego
Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne