Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dbałość o jakość kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym jej jednostki organizacyjne oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Uczelni oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych warunków odpowiedniej realizacji zadań Uczelni i wypełniania nakreślonej misji jest wprowadzenie i realizowanie założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z uwzględnieniem wszystkich aspektów, które mogą wpływać na jego przebieg i jakość, a także na zarządzanie Uczelnią.

Procedury weryfikacji i oceny efektów uczenia się studentów

Poniżej do pobrania w pliku PDF znajduje się dokument: Procedury weryfikacji i oceny efektów uczenia się studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, będący Załącznikiem nr 1 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z 1 października 2019 r.

Celem przyjęcia Procedur weryfikacji… jest przede wszystkim określenie sposobów przeprowadzania weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów (zaliczenia, egzaminy itp.) tak, aby były one maksymalnie ujednolicone w skali całej Uczelni (przede wszystkim jeżeli chodzi o wystawianie ocen), przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki poszczególnych kierunków studiów oraz autonomii wydziałów.

Wyniki oceny jakości kształcenia

Poniżej publikujemy wyniki podsumowujące oceny pracy nauczycieli akademickich dla poszczególnych wydziałów z ostatnich badań. Użyte niżej symbole:

  • SLU – Filia GSW w Słupsku
  • OLS – Filia GSW w Olsztynie
  • WNI – Wydział Nauk Inżynierskich
  • ADM – kierunek "administracja"
  • ZIP – kierunek "zarządzanie i inżynieria produkcji"
Oceń dostęp do informacji nt. kształcenia

Uprzejmie prosimy o ocenę zadowolenia z dostępu do informacji dotyczących kształcenia zamieszczonych:

  • tutaj, na stronie internetowej (www.gsw.gda.pl)
  • w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gsw.gda.pl)
  • na tablicach ogłoszeń w siedzibie uczelni i naszych filiach.

Ankieta oceny dostępu do informacji jest anonimowa. Dostępna jest pod poniższym przyciskiem.

  Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia (#11)
Czekamy na opinie Studentów

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Podzielcie się z nami swoimi opiniami na temat Uczelni (np. zajęcia dydaktyczne, programy kształcenia czy infrastruktura uczelni) mailem na adres: opinie@gsw.gda.pl.

Kontakt może być anonimowy (chociaż zalecalibyśmy podpisanie się), ale koniecznie prosimy o wskazanie wydziału i kierunku studiów, którego kontakt dotyczy.

Z każdą opinią wnikliwie się zapoznamy, a wszystkie konstruktywne uwagi krytyczne przyczynią się do polepszania naszej, kierowanej do Was oferty!