Egzaminy poprawkowe odbędą się 16 września 2022r., o godz. 18:00 w formie ustnej, na platformie Teams.
Link do egzaminów:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU4MWU2MjQtZjhkM...

Do egzaminów mogą przystąpić również studenci, którzy mają zaległe egzaminy/zaliczenia z poprzednich semestrów.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew