Seria
Ekoenergetyka – biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Ekoenergetyka – biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, praca zbiorowa, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2012. ISBN 978-83-89762-41-2. Stron 332, format 17x24 cm (B5), cena: 34 zł
34,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 041
   
Tytuł Ekoenergetyka – biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego
  praca zbiorowa
Redaktorzy Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Tytuł serii Ekoenergetyka
Numer w serii 4
Rok wydania 2012
Strony 332
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-41-2
Cena (zł) 34,00
Tytuł serii: Ekoenergetyka
 1. Ekoenergetyka — zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Adam Cenian, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-27-6, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW
 2. Ekoenergetyka — biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-35-1, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 3. Eco-Energetics — Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-36-8, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 4. Ekoenergetyka — biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-41-2, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 5. Eco-Energetic — Biogas. Research, Technologies, Law and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-42-9, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 6. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-54-2, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 7. Eco-energetics — biogas. Research, technologies, law and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-55-9, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 8. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-77-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 9. Eco-Energetics — biogas. Research, technologies and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-78-8, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 10. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch (red.), ISBN 978-83-89762-95-5, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo "Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy".

Wstęp

Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Jakakolwiek produkcja jest zrównoważona tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę przy jej planowaniu oddziaływanie na środowisko oraz dobro przyszłych pokoleń. Nie zawsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma charakter zrównoważony; wątpliwości budzi scentralizowana ener­getyka oparta o źródła biomasowe, prowadząca do zmniejszenia sprawności urządzeń, problemów logistycznych, zakłócenia rynku biomasy i in. Duże pod­mioty energetyki, wykupując duże ilości biomasy, zniekształcają i degenerują jej rynek, utrudniając rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, która zgodnie z obec­nym stanem wiedzy wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzys­tanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodarczy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Stąd mówiąc o zrównoważonej ener­getyce musimy brać pod uwagę efektywność wykorzystania źródeł (substratów) oraz sprawność procesu, bioróżnorodność (np. w produkcji biomasy), wpływ na klimat i środowisko (problem zanieczyszczeń), aspekt społeczny (w tym bez­pieczeństwo żywnościowe, jak i zachowanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (np. wpływ bioenergetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo energetyczne).

Jedną z rozważanych opcji ekoenergetyki jest rozwój biogazownictwa, wspieranego przez Rządowy Program „Innowacyjna Gospodarka – Rolnictwo Energetyczne”. Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych może zapewnić stabilizację produkcji i godne przychody producentom rolnym, gdy dochody ze standardowej produkcji rolnej nie gwarantują stabilizacji, a ceny skupu nie są wysokie. Zielona energetyka może stać się motorem gospodarczym Pomorza, szczególnie w regionach słabiej zaludnionych.

Celem Bałtyckiego Forum Biogazu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego krajów regionu Bałtyku poprzez odpowiednie wykorzystanie bio­masy (w tym biomasy pochodzenia rolniczego i/lub biodegradowalnych odpadów miejskich) na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz, szczególnie w systemach kogeneracyjnych. Forum Biogazu organizowane jest przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny wraz z członkami klastra: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN im. R.Szewalskiego, Politechniką Gdańską i Gdańską Szkołę Wyższą. Firmy POMCERT oraz IMPLASER wspierają te instytucje w sprawach organizacyjnych, szczególnie w kontaktach z różnymi podmiotami gospodarczymi. Patronat medial­ny objęły Radio Gdańsk oraz czasopisma Czysta Energia. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Sesje Bałtyckiego Forum Biogazu: naukowe oraz strategii regionalnych są prowadzone w ramach i wspierane przez różne projekty międzynarodowe i krajowe, w tym projekty EU BSR „Bioenergy Promotion 2” oraz „Public Energy Alternatives”, częściowo finansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), projekt RPO WP 1.5.2 „Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym” współfinansowany ze środków Europejs­kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz Zadanie badawcze Nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwa­rzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR.

Spis treści

I. Procesy fermentacji metanowej i ko-fermentacji metanowej

 1. Produktywność biogazu podczas ko-fermenatcji mieszanin wieloskładnikowych
 2. Optymalizacja procesu fermentacji metanowej biogazowni rolniczej
 3. Kinetyka chemiczna fermentacji metanowej makuchu rzepakowego
 4. Oznaczanie zawartości wybranych metali w substratach fermentowanych w mikrobiogazowni rolniczej
 5. Badania izotopowe ścieżek węgla i wodoru w fermentacji metanowej
 6. Oznaczanie zmian zawartości wybranych anionów podczas mezofilowej fermentacji makuchu rzepakowego
 7. Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji

II. Technologie i instalacje biogazowe

 1. Usuwanie lotnych związków siarki z biogazu wytwarzanego w mikrobiogazowni rolniczej z wykorzystaniem nowego sorbentu
 2. Separacja metanu z biogazu przy użyciu poliimidowej membrany
 3. Dwustadialny bioreaktor do wytwarzania biogazu
 4. Wzbogacanie biogazu z zastosowaniem ciekłych membran opartych na cieczach jonowych
 5. Materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych zasilanych biogazem
 6. Przebieg i analiza produktów wolnej i szybkiej pirolizy biomasy
 7. Analiza porównawcza olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem użyteczności jako paliwa
 8. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w bioelektrowni ELECTRA®
 9. Modelowa biogazownia rolnicza na terenie stacji dydaktyczno-badawczej w Bałdach
 10. Aktywność celulolityczna wybranych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma
 11. Modernizacja gorzelni o układ produkcji biogazu
 12. Efekty środowiskowe wykorzystania źródeł energii odnawialnej
 13. Perspektywy wykorzystania biogazu jako biopaliwa w sektorze transportu w Polsce
 14. Piroliza i zgazowanie pofermentu z biogazowni
 15. Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym
 16. Składowisko odpadów komunalnych jako bioreaktor do wytwarzania biogazu

III. Substraty do fermentacji metanowej i wykorzystanie masy pofermentacyjnej

 1. Fermentacja metanowa makuchu rzepakowego jako substratu do produkcji biogazu w kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej
 2. Biomasa glonów jako alternatywny substrat dla technologii biogazowych – potencjalne korzyści i ograniczenia
 3. Efektywność substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu
 4. Przydatność Beta vulgaris L. jako substratu biogazowni rolniczej
 5. Fermentacja i kofermentacja wywaru gorzelnianego, obornika bydlęcego oraz kiszonki kukurydzianej
 6. Przetwarzanie i nawozowe wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej
 7. Produkcja biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) jako kosubstratu do biogazowni rolniczej
 8. Ko-fermentacja metanowa biomasy kapusty białej i osadu ściekowego
 9. Konserwacja biomasy ślazowca pozyskanej w różnych terminach jej zbioru
 10. Wykorzystanie pozostałości po fermentacji ślazowca pensylwańskiego do nawożenia tej rośliny

IV. Potencjał i strategie rozwoju rynku biogazowego

 1. Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni – jako cel najbliższy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
 2. EKOINKUBATOR – nowy sposób finansowania inwestycji w branży odnawialnych źródeł energii
 3. Program Inwestycyjno-Naukowy RZĘDÓW przykładem modelowej współpracy biznesu, nauki, administracji samorządowej oraz lokalnej społeczności
 4. Projekt centrum paliwowo-energetyczno-chemicznego jako element programu bezpieczeństwa energetycznego realizowanego poprzez strategię rozproszonych źródeł energii

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji