0 review(s) | Add your review
Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, praca zbiorowa, Joanna Sylwia Kierzkowska (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015. ISBN 978-83-89762-68-9. Stron 144, format 17x24 cm (B5), cena: 15,00 zł
15,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 068
   

Wydanie elektroniczne tej samej autorki w zakresie prawa administracyjnego materialnego:

Joanna Sylwia Kierzkowska, Prawo administracyjne materialne. Wykłady i ćwiczenia, część I, wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-05-3, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_105

Zobacz więcej
Tytuł Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Joanna Sylwia Kierzkowska
Autorzy (8) Joanna Sylwia Kierzkowska, Adam Erechemla, Tomasz Suski, Ewa Badowska-Domagała, Karolina Bartniak, Ireneusz Kierzkowski, Magdalena Łysek, Dominik Niewirowski
Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski
Rok wydania 2015
Dodruk 2018
Strony 144
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-68-9
Cena (zł) 15,00

Opracowanie kierowane do studentów prawa administracji oraz uczniów i słuchaczy technikum administracji.
Zawiera pytania i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

Spis treści

Rozdział I. Prawny status jednostki

 • 1.1. Akt urodzenia
  • 1.1.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 1.1.2. Prawo unijne
  • 1.1.3. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.1.4. Podstawowe definicje dotyczące aktu urodzenia
  • 1.1.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.2. Akt małżeństwa
  • 1.2.1. Akt małżeństwa w prawie międzynarodowym
  • 1.2.2. Prawo UE a akt małżeństwa
  • 1.2.3. Przepisy polskie
  • 1.2.4. Podstawowe definicje dotyczące aktu małżeństwa
  • 1.2.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa problemu aktów małżeństwa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.3. Akt zgonu
  • 1.3.1. Unormowania wynikające z prawa międzynarodowego
  • 1.3.2. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.3.3. Podstawowe definicje w zakresie aktu zgonu
  • 1.3.4. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.4. Ewidencja ludności
  • 1.4.1. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.4.2. Podstawowe definicje dotyczące ewidencji ludności
  • 1.4.3. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.5. Dowody osobiste
  • 1.5.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 1.5.2. Prawo unijne
  • 1.5.3. Prawo polskie w zakresie wydawania dowodów osobistych
  • 1.5.4. Definicja dowodu osobistego
  • 1.5.5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wydawania dokumentu tożsamości
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.6. Paszporty
  • 1.6.1. Prawo międzynarodowe
  • 1.6.2. Normy unijne
  • 1.6.3. Prawo polskie a wydawanie paszportów
  • 1.6.4. Podstawowe definicje dotyczące dokumentów paszportowych
  • 1.6.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.7. Cudzoziemcy
  • 1.7.1. Konwencje i protokoły
  • 1.7.2. System prawa europejskiego
  • 1.7.3. Cudzoziemcy w Polsce – regulacja prawna, podstawowe definicje i organy administracyjne
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział II. Rzeczy publiczne

 • 2.1. Oświata
  • 2.1.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 2.1.2. Prawo unijne w zakresie oświaty
  • 2.1.3. Polskie prawo oświatowe
  • 2.1.4. Podstawowe definicje dotyczące oświaty
  • 2.1.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.2. Szkolnictwo wyższe
  • 2.2.1. Najstarsze szkoły i współczesny wzrost liczby studentów na świecie
  • 2.2.2. Unia na rzecz szkolnictwa wyższego
  • 2.2.3. Polskie prawo o szkolnictwie wyższym
  • 2.2.4. Wybrane pojęcia w zakresie szkolnictwa wyższego
  • 2.2.5. Przedmiot i podmioty unormowań polskich
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.3. Drogi publiczne
  • 2.3.1. Drogi w aspekcie międzynarodowym
  • 2.3.2. Dyrektywy unijne
  • 2.3.3. Drogi w Polsce
  • 2.3.4. Najważniejsze definicje i podział dróg
  • 2.3.5. Wybrane rozważania w zakresie podmiotu i przedmiotu polskich uregulowań
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.4. Kultura
  • 2.4.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 2.4.2. Kultura w Unii Europejskiej
  • 2.4.3. Prawo polskie w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej
  • 2.4.4. Podstawowe definicje dotyczące problemu kultury w zakresie prawa wewnętrznego
  • 2.4.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa wynikająca z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.5. Kultura – biblioteki i Biblioteka Narodowa
  • 2.5.1. Biblioteki na świecie
  • 2.5.2. Biblioteki unijne
  • 2.5.3. Prawo polskie w zakresie tworzenia bibliotek
  • 2.5.4. Definicja biblioteki, materiału bibliotecznego oraz narodowego zasobu bibliotecznego
  • 2.5.5. Strona przedmiotowa, podmiotowa i rodzaje bibliotek w Polsce
  • 2.5.6. Biblioteka Narodowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.6. Kultura – muzea
  • 2.6.1. Muzea na świecie
  • 2.6.2. Prawo europejskie i przykładowe muzea
  • 2.6.3. Regulacja prawna w Polsce
  • 2.6.4. Muzeum i muzealia – definicje ustawowe
  • 2.6.5. Strona przedmiotowa unormowania, podmioty tworzące muzea i rodzaje muzeów
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.7. Ochrona zabytków
  • 2.7.1. Światowa ochrona zabytków
  • 2.7.2. Ochrona zabytków na gruncie europejskim
  • 2.7.3. Polska ochrona zabytków
  • 2.7.4. Pojęcia prawne w zakresie ochrony zabytków
  • 2.7.5. Przedmiot, cele i podmioty ochrony zabytków w Polsce
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.8. Zdrowie publiczne
  • 2.8.1. Zdrowie publiczne na świecie
  • 2.8.2. Zdrowie publiczne na gruncie prawa europejskiego
  • 2.8.3. Zdrowie publiczne w ustawodawstwie krajowym
  • 2.8.4. Istota i funkcje ustawowe zdrowia publicznego
  • 2.8.5. Aspekt przedmiotowy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział III. Wybrane problemy środowiskowe

 • 3.1. Ochrona środowiska
  • 3.1.1. Świat na rzecz środowiska
  • 3.1.2. Środowiskowe prawo europejskie
  • 3.1.3. Prawo polskie w zakresie ochrony środowiska
  • 3.1.4. Podstawowe definicje
  • 3.1.5. Strona przedmiotowa i podmiotowa zagadnień środowiskowych
  • literatura, pytania kontrolne
 • 3.2. Ochrona przyrody
  • 3.2.1. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania przyrodnicze
  • 3.2.2. Prawo unijne chroniące przyrodę
  • 3.2.3. Prawo polskie z zakresie ochrony przyrody
  • 3.2.4. Podstawowe pojęcia przyrodnicze
  • 3.2.5. Strona przedmiotowa i podmiotowa dotycząca kwestii przyrodniczych
  • literatura, pytania kontrolne
 • 3.3. Gospodarka odpadami
  • 3.3.1. Pierwsze globalne unormowania oddziałujące na problem gospodarki odpadami
  • 3.3.2. Cele Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami
  • 3.3.3. System unormowań krajowych w zakresie odpadowym
  • 3.3.4. Podstawowe pojęcia z ustawy o odpadach
  • 3.3.5. Przedmiot i podmioty gospodarki odpadami
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział IV. Bezrobocie

 • 4.1. Bezrobocie jako światowe zjawisko społeczno-ekonomiczne
 • 4.2. Unijne przepisy przeciwdziałające bezrobociu
 • 4.3. Zwalczanie bezrobocia – gwarancją konstytucyjną
 • 4.4. Organy zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział V. Geodezja

 • 5.1. Światowa nauka o podziale Ziemi
 • 5.2. Przepisy europejskie
 • 5.3. Polskie unormowanie geodezyjno-kartograficzne
 • 5.4. Ustawowy przedmiot i podmiot regulacji oraz jego definiowanie
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział VI. Budownictwo

 • 6.1. Prawo międzynarodowe w zakresie budownictwa
 • 6.2. Unia a sprawy budownictwa energooszczędnego
 • 6.3. Pojęcia i instrumenty prawa budowlanego na gruncie polskiego prawa
 • 6.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • 6.5. Pozwolenie na budowę
  • 6.5.1. Strona przedmiotowa
  • 6.5.2. Strona podmiotowa wynikająca z ustawy
 • 6.6. Charakterystyka energetyczna budynku
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział VII. Stowarzyszenia na przykładzie ochotniczych straży pożarnych

 • 7.1. Wolność stowarzyszania się na świecie
 • 7.2. Prawo stowarzyszania się w UE
 • 7.3. Prawne podstawy tworzenia polskich stowarzyszeń – ochotnicze straże pożarne
 • 7.4. Podstawowe pojęcia w zakresie tworzenia stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych
 • 7.5. Przedmiot i podmioty stowarzyszeń na przykładzie strażaków ochotników
 • literatura, pytania kontrolne

Nota o autorach

Nota biograficzna redaktora naukowego i współautora

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia
Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska
Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Monografie, podręczniki akademickie
 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9 (podręcznik)
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9 (podręcznik)
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0 (monografia)
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6 (monografia)
 5. D. Danecka, J.S. Kierzkowska, D. Trzcińska (2018), Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 283, ISBN 978-83-8124-852-5 (monografia)
 6. D. Trzcińska, J.S. Kierzkowska (2020), Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo „Difin”, ss. 158, ISBN 978-83-8085-103-0 (monografia)
Artykuły naukowe
 1. J.S. Kierzkowska, Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” Nr 2/2015, s.75-94, ISSN 2080-9506
 2. J.S. Kierzkowska, Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie logistyki odzysku, „Logistyka odzysku”, Styczeń-Marzec 2015, Nr 1/2015 (14), s. 65-70, ISSN 2083-6422
 3. J.S. Kierzkowska, System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 37/2017, Wydawnictwo UWM, PL, s. 115-127, ISSN 1644-0412
 4. J.S. Kierzkowska, Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” Nr 2/2018, s. 41-63, ISSN 2300-9055
 5. J.S. Kierzkowska, Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 43/2019, s. 179-192, Wydawnictwo UWM, PL ISSN 1644-0412
 6. J.S. Kierzkowska, Kontrola (w) administracji publicznej – faktyczna potrzeba, czy nadregulacja prawna?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generalne Sandomirience” w Sandomierzu, Nr 1/2019, s. 93-112, ISBN 978-83-87641-81-8
Rozdziały w pracach zbiorowych
 1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (2012), System prawa administracyjnego, Z. Duniewska, M. Górski., J. Jagielski, J.S. Kierzkowska, D. Kijowski i inni, Prawo administracyjne materialne, Tom 7, ISBN 978-83-255-3369-4, ISBN e-book 978-83-255-3370-0, s. 179-220, ss. 682
 2. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie i usuwanie skutków poważanych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-799-0, s. 280-306
 3. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, s. 357-391, M. Górski, J.S. Kierzkowska, System przepisów o odpadach, s. 393-397 oraz podrozdział: M. Górski, J.S. Kierzkowska, Planowanie w gospodarce odpadami, s. 414-418, współautorstwo podrozdziału: J.S. Kierzkowska, M. Michalak, Sprawiedliwość ekologiczna, s. 55-58
 4. J.S. Kierzkowska, Poważne awarie i postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 206-227, ISBN 978-83-7641-298-6 (autorstwo rozdziału 14)
 5. J.S. Kierzkowska, M. Górski, Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie, [w:] A. Erechemla (red.), Prawo dla środowiska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 95-116, ISBN 978-83-60507-10-0
 6. J.S. Kierzkowska, Reglamentacja składowania odpadów w górotworach, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Poznań 2011, s. 215-227, ISBN 978-83-89696-25-8
 7. J.S. Kierzkowska, Przeprowadzanie inwestycji typu liniowego przez tereny chronione na przykładzie obwodnicy Tucholi, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć, Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011, s. 193-201, ISBN 978-83-928031-4-0
 8. J.S. Kierzkowska, Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych, [w:] Ł. Fukas-Płonka (red.), Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, Tom II, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2011, s. 115-123, ISBN 978-83-89696-59-2 (autorstwo rozdziału 9)
 9. J.S. Kierzkowska, Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania, [w:] J. Mikołajczak (red.), Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012, s. 367-376, ISBN 978-83-923256-9-7
 10. J.S. Kierzkowska, Racjonalność rozwiązań alternatywnych formułowanych przy sporządzaniu dokumentów planistycznych obejmujących obszar Natura 2000, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Wydawnictwo PZiTS Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 409-422, ISBN 978-83-89696-66-5
 11. J.S. Kierzkowska, Kilka problemów wokół administracyjno-prawnego statusu jednostki, [w:] W. Majewski (red.), Rola administracji w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2013, s. 45-55, ISBN 978-83-932683-5-1
 12. I. Kierzkowski, J.S. Kierzkowska, Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych, [w:] M. Górski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2014, s. 91-103, ISBN 978-83-89696-14-2
 13. J.S. Kierzkowska, Ocena stopnia przydatności i korzystania przez mieszkańców z dóbr publicznych na przykładzie gminy Cekcyn, [w:] M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-435, ISBN 978-83-8019-078-8
 14. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Rola organów samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony przyrody w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 201-210, ISBN 978-83-72-85-767-5
 15. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Prawne aspekty roli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, [w:] M. Piekut (red.), Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 103-113, ISBN 978-83-7814-298-0
 16. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego, [w:] P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, s. 261-277, ISBN 978-83-89696-87-8
 17. J.S. Kierzkowska, Wybrane aspekty prawne działalności tzw. „lotniskowych straży pożarnych” dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej w zakresie lotnictwa cywilnego, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 137-149, ISBN 978-83-8018-032-1
 18. J.S. Kierzkowska, Przejawy równowagi rozwojowej ziemi cekcyńskiej, [w:] B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Toruń 2015, s. 31-40, ISBN 978-83-64458-02-6
 19. J.S. Kierzkowska, Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych, [w:] T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska (red.), Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2016, s. 411-420, ISBN 978-83-89762-79-5
 20. J.S. Kierzkowska, Wiek emerytalny strażaków pracujących na polskich lotniskach, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 93-103, ISBN 978-83-8018-096-3
 21. J.S. Kierzkowska, W oczekiwaniu na COP 24 – konferencje klimatyczne i stan prawny, [w:] Noch T., Mikołajczewska M., Wesołowska A., Globalizacja i lokalne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo GSW, Gdańska 2018, ISBN 978-83-89762-97-9, s. 47-58
 22. J.S. Kierzkowska, Celowość tworzenia aktów planistycznych o charakterze środowiskowym w systemie prawa wewnętrznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 843-860, ISBN 978-83-8107-266-3, ISSN 1897-4392
 23. J.S. Kierzkowska, Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”, [w:] M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Gdańsk 2017, s. 179-192, ISBN 978-83-7531-287-4
 24. J.S. Kierzkowska, Czym jest przynależność do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn?, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017, s. 149-165, ISBN 978-83-7814-687-2
 25. J.S. Kierzkowska, Odpowiedzialność za środowisko Państwowej Straży Pożarnej jako podmiotu wykonującego zadania w zakresie usuwania szkód środowiskowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017, s. 193-205, ISBN 978-83-94-59-60-8-8
 26. J. Ożóg, J.S. Kierzkowska, Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] T. Branecki, A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji, Sandomierz 2018, s. 83-109, ISBN 978-83-87641-75-7
 27. J.S. Kierzkowska, Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję realizacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Sobczak E. (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 75-87, ISBN 978-83-7814-775-6
 28. J.S. Kierzkowska, Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski, Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 209-221, ISBN 978-83-933493-4-0, ISBN e-book 978-83-933493-5-7
 29. J.S. Kierzkowska, Krajobraz a normy planowe – wybrane rozważania prawne z uwzględnieniem zmian w zakresie reklam, [w:] Barczak A., Korzeniowski P., Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 343- 357, ISBN 978-83-7992-211-2
 30. J.S. Kierzkowska, Źródła prawa administracyjnego – niedogodności legislacyjne i normatywne, [w:] A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja 2018, Sandomierz 2018, s.92-127, ISBN 978-83-87641-79-5
 31. J.S. Kierzkowska, Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 jako wyznacznik celów realizacyjnych dla samorządu terytorialnego, [w:] Barczak A. Ogonowska A., Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-1, s. 115-130
 32. J.S. Kierzkowska, Bezpieczeństwo prawnośrodowiskowe kształtowane przez pryzmat „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022”, [w:] Mojak J., Żywicka A., Bielecki L. (red.) Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, Lublin 2019, s. 85-95, ISBN 978-83-66159-12-9
 33. J.S. Kierzkowska, Praktyczny wymiar decentralizacji oraz scentralizowania części zadań w sytuacji kryzysowej na przykładzie działań podejmowanych po nawałnicach w Borach Tucholskich, [w:] Jaworska-Dębska B., Szałowska-Olejniczak E., Budzisz R., Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019, s. 373-392, ISBN 978-83-8142-302-1

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji