Wpis nieaktualny

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w GSW realizowanych na terenie uczelni w okresie epidemii COVID-19, prosimy o przesyłanie wniosków o przyznanie świadczeń w formie elektronicznej. Dotyczy to wniosków o:

 • stypendium socjalne ("nowe" wnioski oraz wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na podstawie dokumentów z poprzedniego semestru),
 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • o zapomogę.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej:

 • na skrzynkę podawczą GSW, adres skrytki ePUAP: /gsw_gda/SkrytkaESP (więcej informacji: https://gsw.gda.pl/pl/content/skrzynka-podawcza-epuap). Wniosek w pliku PDF (wypełnionym formularzu) nie wymaga podpisu. Załączniki do wniosku należy dołączyć jako skany (ewentualnie czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej – zobacz niżej wymagania),
  Druki wniosków, które są formularzami do elektronicznego wypełnienia, do pobrania w BIP GSW (link niżej). W pierwszej kolejności udostęp­niliśmy załączniki 3, 9 i 13.

lub w przypadku braku możliwości skorzystania ze skrzynki ePUAP:

 • na adres e-mail: kwestor@gsw.gda.pl w formie skanów (ewentualnie czytelnych zdjęć doku­mentów niewymagających obróbki graficznej). Potwierdzeniem autentyczności danych składającego wniosek jest adres e-mail, który musi być zgodny z adresem posiadanym przez uczelnię. Wszystkie złożone w ten sposób dokumenty należy zachować i złożyć w uczelni pocztą bądź osobiście w terminie późniejszym (po zakończeniu epidemii), o czym będziemy Państwa informować.

Czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej muszą być:

 • w formacie PDF (do przekształcenia plików JPG na PDF służą aplikacje dostępne nieodpłatnie w internecie),
 • na białym tle, bez zbędnych dodatkowych elementów (dłonie, przedmioty itp.),
 • podpisane według schematu: Nazwisko_Imię_nr-albumu_Zał._X_str._X (np. Kowalski_Jan_9999_zał._2_str_1),
 • w miarę możliwości każdy załącznik osobno w jednym pliku/skanie wielostronicowym.

Potwierdzeniem otrzymania dokumentów jest e-mail zwrotny lub wiadomość zwrotna na skrzynce ePUAP o treści "Potwierdzam otrzymanie wniosku".

O ewentualnych brakach w dokumentacji odpowiednie komisje stypendialne będą informować Państwa mailowo, telefonicznie lub przez wiadomość na skrzynce ePUAP.

Uczelnia przyjmuje korespondencję papierową kierowaną na adres 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, ale w przypadku wniosków o przyznanie świadczeń zalecamy drogę elektroniczną, szczególnie przez skrzynkę podawczą ePUAP. Żadna z filii Uczelni nie przyjmuje poczty tradycyjnej z powodu pracy zdalnej.

Komisje Stypendialne GSW
[edytowano 01.04.2020]

Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod poniższym przyciskiem oraz linkiem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW
  Aktualizowany komunikat dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w okresie epidemii COVID-19
Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia