Niniejszy tekst dotyczy publikacji pozycji zwartych (książek). Informacje nt. artykułów naukowych publikowanych w czasopismach dostępne są po wybraniu właściwego tytułu z menu bocznego (Zeszyty Naukowe GSW, Eco-Energetics, Zeszyty Studenckie GSW)

A. Publikacje przyjmowane do wydania

(1) Wydawnictwo GSW przyjmuje do wydania publikacje: monografie naukowe oraz podręczniki akademickie, jednoautorskie (lub kilku autorów) oraz prace zbiorowe pod opieką redaktora naukowego, w następujących dyscyplinach naukowych (na podst. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. poz. 1818):

 1. nauki prawne (w tym dotychczasowe nauki o administracji) w dziedzinie nauk społecznych,
 2. ekonomia i finanse w dziedzinie nauk społecznych,
 3. nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie nauk społecznych,
 4. inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 5. nauki socjologiczne w dziedzinie nauk społecznych, filozofia oraz historia w dziedzinie nauk humanistycznych,

w językach: polskim, angielskim lub rosyjskim,
pod warunkiem zawarcia umowy wydawniczej pomiędzy Wydawnictwem GSW a autorem (każdym współautorem) oraz uzyskaniem pozytywnej recenzji wydawniczej.

(2) Warunkiem przyjęcia monografii naukowej jest spełnienie następujących warunków:

 1. objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
 2. stosowanie cytowań bibliograficznych,
 3. spis bibliografii,
 • dodatkowo, w przypadku prac zbiorowych:
 1. objętość każdego rozdziału co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,
 2. jednakowy sposób cytowań bibliograficznych w obrębie całej monografii,
 3. streszczenia i słowa kluczowe (dodatkowo tłumaczone wraz z tytułem na język angielski).

Po spełnieniu powyższych warunków wstępnych, zgłoszenie podlega procedurze opisanej niżej w pkt C.

Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
(i) 40 tys. znaków ze spacjami (tekst główny + przypisy, bibliografia, wstęp itp.);
(ii) 3 tys. cm² elementów graficznych, jak schematy, ilustracje, wykresy, wzory matematyczne itp.

B. Formy wydawania publikacji

Wydawnictwo wydaje publikacje w formie:

 1. drukowanej (książkowej) z nadanym numerem ISBN,
 2. cyfrowej (elektronicznej, plik lub pliki PDF z dostępem publicznym) z nadanym numerem ISBN oraz numerem (lub numerami) DOI,
 3. tę samą pozycję w obydwu wymienionych formach.

C. Etapy procedury wydawniczej (w kolejności)

 1. Zgłoszenie publikacji mailem na adres wydawnictwo@gsw.gda.pl wraz z podaniem:
  1. imion i nazwisk oraz afiliacji autora zgłaszającego i wszystkich współautorów i numerów ORCID,
  2. tytułu (i podtytułu),
  3. streszczenia w wersji roboczej,
  4. dyscyplin naukowych publikacji (istotność w kolejności ich podawania),
  5. noty biograficznej autora (autora zgłaszającego) wraz z podaniem dyscyplin naukowych, w których prowadzi badania naukowe.
 2. Nadesłanie plików publikacji:
  1. pliki tekstowe: MS Word lub RTF,
  2. rysunki, schematy, wykresy, fotografie, do których autor monografii ma prawo do wykorzystania: w oddzielnych plikach graficznych (JPG, TIFF),
  3. wierny wydruk w pliku PDF zgłaszanej publikacji.
 3. Wstępne przyjęcie publikacji po wewnętrznym zbadaniu systemem antyplagiatowym oraz uzyskaniu pozytywnej opinii przez Kolegium Redaktorskie Wydawnictwa GSW.
 4. Uzupełnienie zgłoszenia przez podanie:
  1. streszczenia publikacji w wersji ostatecznej w językach: polskim i angielskim,
  2. słów kluczowych w językach: polskim i angielskim,
  3. informacji niezbędnych do wykonania projektu okładki (w tym tekstów na ostatnią stronę okładki),
  4. uzgodnienie nakładu wydawniczego.
 5. Zawarcie umowy wydawniczej z autorem (autorami). W przypadku pracy zbiorowej zawarcie umowy wydawniczej z autorem zgłaszającym, a na etapie późniejszym (do momentu zamknięcia procesu wydawniczego) - z każdym współautorem, przy czym do zadań autora zgłaszającego należy zadbanie o realizację tego obowiązku. Wzór umowy wydawniczej dostępny jest do pobrania na dole strony.
 6. Uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej. W przypadku recenzji pozytywnej warunkowo - po spełnieniu wszystkich warunków (czyli dokonania poprawek w monografii). Szczegóły dotyczące procedury recenzji w oddzielnym dokumencie.
 7. Rozpoczęcie procesu wydawniczego:
  1. opracowanie redakcyjne wraz z korektą,
  2. ewentualne poprawki autora,
  3. skład tekstu,
  4. wygenerowanie i udostępnienie autorowi (autorowi zgłaszającemu) ostatecznego pliku PDF całej publikacji,
  5. akceptacja ostatecznego pliku PDF całej publikacji w terminie tygodnia,
  • równolegle:
  1. opracowanie okładki,
  2. wygenerowanie i udostępnienie autorowi (autorowi zgłaszającemu) ostatecznego pliku PDF lub JPG okładki,
  3. akceptacja ostatecznego pliku PDF lub JPG okładki w terminie tygodnia.
 8. Zamknięcie procesu wydawniczego, w przypadku publikacji wydanych w formie drukowanej:
  1. wydruk książki: publikacja w skali szarości (w jednym kolorze), okładka w pełnym kolorze, wydruk w jednej z drukarni, z którymi Wydawnictwo GSW ma zawarte umowy,
  2. przekazanie nieodpłatnych egzemplarzy autorskich; w przypadku prac zbiorowych do zadań autora zgłaszającego jest zadbanie o dostarczenie egzemplarzy wszystkim współautorom.
 9. Zamknięcie procesu wydawniczego, w przypadku publikacji wydanych w formie cyfrowej:
  1. wygenerowanie ostatecznego pliku (plików) PDF publikacji oraz jej metadanych,
  2. wygenerowanie ostatecznego pliku PDF lub JPG okładki (jeżeli podjęto decyzję o jej opracowaniu),
  3. wygenerowanie numeru DOI dla całej publikacji (oraz oddzielnych numerów dla rozdziałów - w uzgodnieniu z autorem/autorem zgłaszającym),
  4. przekazanie autorowi adresu internetowego (www), pod którym dostępna będzie książka; w przypadku prac zbiorowych do zadań autora zgłaszającego jest zadbanie o dostarczenie tej informacji wszystkim współautorom.
 10. Rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek naukowych oraz przekazanie do Biblioteki GSW, w przypadku publikacji wydanych w formie drukowanej.
 11. Zdeponowanie w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej oraz na portalu Wydawnictwa GSW, w przypadku publikacji wydanych w formie cyfrowej.
 12. W uzgodnieniu z autorem (autorem zgłaszającym): wycena książki oraz przekazanie jej do sprzedaży.
 13. Dokonanie wpisów z opisami bibliograficznymi książki, m.in.:
  1. na portalu Wydawnictwa GSW,
  2. w systemie e-ISBN Biblioteki Narodowej,
  3. w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/),
  4. w systemie DOI® (https://www.doi.org/), w przypadku publikacji wydanych w formie cyfrowej.
  Powrót do informacji dla autorów Procedura recenzji Zasady etyki publikacyjnej