Departament of Engineering Sciences and Management in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Studia w organizacji

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Studia II stopnia na tym kierunku: https://gsw.gda.pl/pl/zarzadzanie-drugiego-stopnia
Studia na tym kierunku prowadzone w języku angielskim: https://gsw.gda.pl/en/management-first-cycle

Cel studiów

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin. Będzie to dotyczyć istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Będziesz również potrafił/potrafiła ocenić wpływ otoczenia na te zjawiska oraz podejmować decyzje zarządcze, w tym również operacyjne. Przyswoisz sobie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (też w administracji publicznej). Będziesz również gotowy/gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP.

Możliwości zatrudnienia

 • Specjalista do spraw zarządzania
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • Kierownik/właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
 • Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności). Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań związanych z planowaniem rozwoju organizacji (zwłaszcza MSP – małych i średnich przedsiębiorstw) oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji rozwoju. Będziesz w stanie wybierać metody i narzędzia doskonalenia organizacji w celu osiągnięcia założonych wyników. Sporządzisz prognozy i analizy dotyczące procesów oraz zaraportujesz wyniki. Zyskasz umiejętność analizowania bieżących raportów, dostarczających informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji (gospodarczych, menedżerskich), koordynowania projektów oraz przeprowadzania weryfikacji końcowych rezultatów wdrożonych udoskonaleń. Uzyskasz również umiejętności przygotowania do inicjowania i promocji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia pomocy przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Formy działalności gospodarczej i rejestracja przedsiębiorców
 • Bankowość i ubezpieczenia w działalności firmy
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość małych i średnich firm
 • Źródła finansowania MSP
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw MSP
 • Procesy przekształceń przedsiębiorstw
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjność w sektorze MSP
 • Plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Motywowanie i wynagradzanie personelu
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • Opracowywanie planów rozwoju organizacji
 • Realizowanie planów rozwoju organizacji
 • Analizowanie istotnych wskaźników działalności organizacji w celu wskazania obszarów doskonalenia
 • Identyfikowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań w celu doskonalenia organizacji
 • Doskonalenie istniejących procesów w celu minimalizacji kosztów działalności i wzrostu satysfakcji klientów
 • Przygotowywanie i wdrażanie narzędzi doskonalenia procesów
 • Doskonalenie procedur i instrukcji postępowania
 • Raportowanie z postępu prac nad projektami, inicjatywami oraz działaniami udoskonalającymi
 • Identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa
 • Promowanie zmian społecznych i gospodarczych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
 • Udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości
 • Poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów
 • Kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw
 • Weryfikowanie końcowych rezultatów wykonanych lub wspieranych projektów

Zarządzanie usługami publicznymi

Po tej specjalności posiądziesz umiejętności do inicjowania i promocji rozwoju regionalnego, pomagania jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom, w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Organy władzy publicznej i administracja rządowa w Polsce
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Wybrane polityki publiczne
 • Gospodarka komunalna
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • Procedury zamówień publicznych
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie przestrzenią i infrastrukturą publiczną
 • Rozwój i monitorowanie jakości usług publicznych
 • Deficyt budżetu i zadłużenie JST
 • Zasady, metody i techniki rachunkowości budżetowej i podatkowej
 • Strategie i programy rozwoju JST
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • Identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i planów działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego
 • Współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych i innych
 • Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych dziedzinach
 • Rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań
 • Udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój jednostek samorządu terytorialnego
 • Poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów
 • Kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Koncepcja studiów na tym kierunku daje gwarancje ukształtowania przyszłego absolwenta przygotowanego do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • kierownik średniego szczebla zarządzania,
 • specjalista z zakresu zarządzania jakością, marketingiem, logistyką projektami, produkcją, magazynem, transportem, sprzedażą, itp.,
 • specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej,
 • specjalista w organizacjach i na stanowiskach, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • instytucjach finansowych (działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • firmach consultingowych,
 • samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Możesz także kontynuować kształcenie na dowolnych studiach drugiego stopnia; szczególnie polecamy związane z naukami o zarządzaniu i jakości, naukami o polityce i administracji, a także na rozmaitych studiach podyplomowych.

Opłaty

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Stacjonarne

Za jeden semestr
3.000 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
620 zł x 5
Wpisowe
100 zł

Niestacjonarne

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promotional offers

Take advantage of promotional offers

Read more

Jesteś cudzoziemcem, ale mieszkasz w Polsce? Sprawdź, czy przysługuje Tobie czesne jak dla obywateli polskich
Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Studia stacjonarne. Czesne płatne jednorazowo za rok akademicki

Czesne
€ 1.450 za rok akademicki
Wpisowe
€ 120
Rachunek bankowy dla płatności w EURO

Gdanska Szkola Wyzsza, Poland, 80-875 Gdansk, Biskupia 24B Str
(Gdansk Business School)

Bank Account IBAN
PL 07 1020 4900 0000 8202 3669 1876
Swift Code
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Wysokość czesnego podano w opisie tego kierunku w języku angielskim

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz

Jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami II stopnia lub studiami I stopnia na kierunku Management prowadzonymi w języku angielskim?

Studia II stopnia   Management
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB