Departament of Engineering Sciences and Management in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Studia w organizacji

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Studia na tym kierunku prowadzone w języku angielskim: https://gsw.gda.pl/en/logistics-first-cycle

Ogólna sylwetka absolwenta

Posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, poznasz zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta.

Będziesz dysponować menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego i manipulacji, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie będzie wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Będziesz potrafić umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Będziesz przygotowany/przygotowana do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i Twojego przedsiębiorstwa. Posiądziesz umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Będziesz miał/miała również kompetencje pretendujące Ciebie do zajmowania operacyjnych stanowisk kierowniczych, charakterystycznych dla sektora TSL. Będziesz kreatywny/kreatywna ze świadomością ustawicznego kształcenia zawodowego. Będziesz umiejętnie zarządzać swoim czasem oraz posiadanymi zasobami ludzkimi, technicznymi, finansowymi i informacyjnymi. Posiądziesz zdolności niekonwencjonalnego działania w zakresie zarządzania procesami logistyczno-transportowymi. Będziesz gotów/gotowa do współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i językowo, które ze względu na globalizację są często poszukiwaną przez pracodawców cechą u pracowników.

Będziesz znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów, będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności). Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Logistyka handlu i spedycja

Uzyskasz przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Będziesz mieć umiejętności i wiedzę, która umożliwia Tobie udział w realizacji planów sprzedażowych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez utrzymywanie kontaktów ze stałymi partnerami handlowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Prawo podatkowe
 • Ekonomika handlu
 • Systemy i infrastruktura transportu
 • Spedycja i centra logistyczne
 • Techniki i promocja sprzedaży
 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Company Image Creating (Kreowanie wizerunku firmy)
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • organizowanie wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,
 • sporządzanie umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnianie sposobów i miejsc dostarczenia ładunku,
 • prowadzenie rozliczeń cła, wypełnianie druków celnych,
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń wysyłki towarów,
 • prowadzenie korespondencji z klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • tworzenie ofert handlowych,
 • negocjowanie umów i warunków handlowych,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • proponowanie działań usprawniających sprzedaż,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży,
 • koordynowanie i realizowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji,
 • koordynowanie procesów transportowych,
 • nadzorowanie i sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych,
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów logistycznych z dostawcami i odbiorcami organizacji w łańcuchu dostaw,
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw,
 • kreowanie nowych i optymalizowanie istniejących rozwiązań w obszarze logistyki,
 • zapewnianie optymalnych i terminowych działań wszystkich funkcji logistycznych w organizacji.

Logistyka i organizacja produkcji

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań związanych procesami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, do rozwiązywania problemów i zadań logistycznych, w tym poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Będziesz potrafić zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym. Umiejętnie zrealizujesz zadania związane z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, w tym polegające na planowaniu zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz dla poszczególnych stanowiskach roboczych.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych
 • Systemy klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Przemysł i gospodarka 4.0
 • Zarządzanie zapasami i magazynami
 • Zarządzanie wiedzą
 • Lean Management (Odchudzone zarządzanie)
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych,
 • opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spływu części i wyrobów,
 • uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji,
 • badanie skuteczności stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozdań) w tym zakresie,
 • śledzenie i badanie tendencji i kierunków rozwoju form organizacji produkcji.
 • planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia urządzeń planistycznych,
 • opracowywanie informacji planistycznych o obciążeniach i terminach spływu robót,
 • planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizę zabezpieczenia materiałowego,
 • prowadzenie działań z zakresu Przemysłu/Gospodarki 4.0,
 • planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych,
 • analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.
 • nadzorowanie przebiegu produkcji,
 • zajmowanie się planowaniem techniczno-ekonomicznym w zakładzie,
 • kontrolowanie efektywnego i ekonomicznego przepływu towarów, produktów i surowców, w tym optymalizowanie kosztów transportu, podejmowanie decyzji logistycznych oraz rozwiązywanie problemów logistycznych,
 • projektowanie systemów logistycznych oraz zarządzanie i doskonalenie procesów logistycznych,
 • mapowanie procesów związanych z łańcuchem dostaw,
 • opracowywanie procedur i rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie produktywności operacji w łańcuchu dostaw,
 • zapewnianie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad środkami i procesem transportu w firmie, w tym rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi do analizy operacji logistycznych,
 • podejmowanie działań na rzecz prawidłowej obsługi w zakresie dostaw materiałów, surowców, części zamiennych lub produktów gotowych, w tym monitorowanie i analizowanie efektywności łańcucha dostaw,
 • kreowanie nowych rozwiązań i optymalizowanie istniejących w obszarze logistyki (zaopatrzenia, przepływu i dystrybucji towarów, produktów, surowców i dokumentów),
 • kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji w układach transportowo-magazynowych, zakładowych i międzyzakładowych systemach logistycznych,
 • analizowanie i okresowe ocenianie jakości i kosztów usług magazynowo-transportowych oraz opracowywanie ich modernizacji,
 • organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również korelacji w zakresie jednego środka transportu,
 • koordynowanie pracy magazynu i służb zaopatrzenia oraz współpraca z dostawcami i klientami firmy,
 • współpraca z centrami logistycznymi,
 • sprawowanie nadzoru nad przepływem dokumentacji magazynowo-transportowej, w tym kompletowanie i przekazywanie wszystkich dokumentów sprzedaży oraz zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji,
 • opracowywanie raportów obejmujących analizy w zakresie kosztu i czasu dostaw, jak również związane z tym ryzyka, możliwości i ograniczenia.

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów na kierunku "Logistyka" są niezwykle szerokie. Będziesz mógł/mogła podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, w której występuje konieczność optymalizacji gospodarowania (wykorzystywania zasobów, ich zabezpieczania i przechowywania). Do zadań logistyka należy m.in. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola przemieszczania się określonych zasobów (towarów, usług, informacji) od producenta (hurtownika, sprzedawcy, usługodawcy) do klienta (przedsiębiorcy, konsumenta) z wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany dla wszystkich jej uczestników. Znaczenie osób przygotowanych do realizacji zadań z zakresu logistyki w warunkach gospodarki rynkowej rośnie niepomiernie.

 

Poniżej zaprezentowano – z posiłkowym (odpowiednim) zastosowaniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – przegląd wybranych stanowisk, na których może podjąć pracę absolwent kierunku "Logistyka":

 • specjalista do spraw logistyki
 • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
 • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
 • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu,
 • spedytor.

Wskazany katalog ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje wszystkich możliwych miejsc pracy dostępnych dla absolwentów logistyki.

Możesz także kontynuować kształcenie na dowolnych studiach drugiego stopnia; szczególnie polecamy związane z naukami o zarządzaniu i jakości i pokrewnych, a także na rozmaitych studiach podyplomowych.

Opłaty

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Stacjonarne

Za jeden semestr
3.000 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
620 zł x 5
Wpisowe
100 zł

Niestacjonarne

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promotional offers

Take advantage of promotional offers

Read more

Jesteś cudzoziemcem, ale mieszkasz w Polsce? Sprawdź, czy przysługuje Tobie czesne jak dla obywateli polskich
Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Studia stacjonarne. Czesne płatne jednorazowo za rok akademicki

Czesne
€ 1.450 za rok akademicki
Wpisowe
€ 120
Rachunek bankowy dla płatności w EURO

Gdanska Szkola Wyzsza, Poland, 80-875 Gdansk, Biskupia 24B Str
(Gdansk Business School)

Bank Account IBAN
PL 07 1020 4900 0000 8202 3669 1876
Swift Code
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Wysokość czesnego podano w opisie tego kierunku w języku angielskim

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz

Jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami I stopnia na kierunku Logistyka (Logistics) prowadzonymi w języku angielskim?

  Czytaj więcej
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB