0 review(s) | Add your review
Oblicza administracji, praca zbiorowa, Mirosław Borkowski, Lydia Petrovna Goverdovskaya, Joanna Sylwia Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-90-0. Stron 188, format 17x24 cm (B5), cena: 34,00 zł
34,00 zł
Dyscyplina: Prawo
SKU: 090
   
Tytuł Oblicza administracji
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Mirosław Borkowski, Lydia Petrovna Goverdovskaya [Лидия Петровна Говердовская], Joanna Sylwia Kierzkowska
Autorzy (15) Чумак Павел В., Березовский Денис В., Bartłomiej Krzyczkowski, Joanna Sylwia Kierzkowska, Przemysław Kierończyk, Grzegorz Michniewicz, Чумак Елена Анатольевна, Устина Нина Александровна, Самарцева Ольга К., Сергеева Светлана Ю., Карлина Анна Александровна, Долгова Ирина Алексеевна, Буранок Александр Олегович, Березовский Денис Валерьевич, Mirosław Borkowski
Transliteracja:
Chumak Pavel V., Berezovsky Denis V., Bartłomiej Krzyczkowski, Joanna Sylwia Kierzkowska, Przemysław Kierończyk, Grzegorz Michniewicz, Chumak Elena Anatolievna, Ustina Nina Alexandrovna, Samartseva Olga K., Sergeeva Svetlana Yu., Karlina Anna Alexandrovna, Dolgova Irina Alexeevna, Buranok Alexander Olegovich, Berezovsky Denis Valerievich, Mirosław Borkowski
Rok wydania 2017
Język publikacji Polski, rosyjski
Strony 188
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-90-0
Cena (zł) 34,00

Wstęp

„Nauka nie zna granic” — to hasło przyświeca wszystkim naukowcom, badaczom, niezależnie od reprezentowanej przez Nich dyscypliny naukowej i niezależnie od miejsca prowadzonych badań. Staje się również mottem przewodnim funkcjonowania różnych uczelni. Wspólnie prowadzone badania naukowe, wspólne konferencje naukowe, swobodna wymiana poglądów i opinii — to wszystko wypełnia treść przywołanego hasła, stanowi o istocie i niezależności nauki.

Treść tej maksymy nabiera szczególnego znaczenia w przypadku Międzynarodowego Instytutu Rynku z Samary i Gdańskiej Szkoły Wyższej z Gdańska. Oto bowiem oddajemy Szanownym Czytelnikom pierwszą monografię, której Autorami są pracownicy naukowi obu uczelni.

Prezentowana praca zawiera 12 rozdziałów poświęconych zagadnieniom związanym z instytucjami i organizacjami z obszaru prawa administracyjnego.

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że zarówno sama idea wspólnych wydawnictw, jak i ta pierwsza prezentowana monografia spotkają się z pozytywnym przyjęciem, co zaowocuje kolejnymi publikacjami. W założeniu jest otwarcie cyklu wydawniczego, w ramach którego ukazywałaby się corocznie jedna wspólna pozycja.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Redaktorzy

Введение

„Наука не знает границ” — это лозунг актуален для всех научных работников, исследователей, безотносительно к представляемой ими научной дисциплине, безотносительно к месту проведения исследований.

Он также становится идеологическим мотивом функционирования различных высших учебных заведений.

Совместное проведение научных исследований, общие научные конференции, свободный обмен взглядами и мнениями — всё это отражает содержание данного лозунга, составляет сущность независимости научной деятельности.

Содержание этого выражения приобретает свой особый смысл и в контексте взаимодействия Международного Института Рынка в Самаре и Гданьской Школы Высшей в Гданьске.

В этой связи мы предлагаем уважаемым читателям первое издание, авторами которой являются научные работники этих двух учебных заведений.

Данная монография открывает цикл публикаций, ставящий пред собой цель не реже одного раза в год издания материалов в сфере различных областей науки — как общественных, так и технических.

Настоящим, мы приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.

Представленный труд состоит из 12 самостоятельных разделов, посвящённых различным вопросам, тематически связанным с учреждениями и организациями в сфере деятельности административного права.

Редакторы выражают надежду, что сама идея совместного издания, как и первый предложенный вниманию труд, будут положительно восприняты и будут содействовать подготовке очередных публикаций.

 

Редакторы

Spis treści //Содержание

 1. Wstęp
 2. Введение
 3. Чумак Павел В., Березовский Денис В., Реформа местного самоуправления в Самарской области
 4. Bartłomiej Krzyczkowski, Specyfika aktu administracyjnego w austriackim, francuskim i niemieckim porządku prawnym
 5. Joanna Sylwia Kierzkowska, Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 6. Przemysław Kierończyk, Polityka narodowościowa oraz językowa w ZSRR i w Rosji. Wybrane aspekty polityczne i prawne
 7. Grzegorz Michniewicz, Warunki formalne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca. Uwagi krytyczne
 8. Чумак Елена Анатольевна, Управление устойчивым развитием региональной социальной сферы
 9. Устина Нина Александровна, Принципы инновационности в разработке и реализации стратегии муниципального образования
 10. Самарцева Ольга К., Сергеева Светлана Ю., Неформальные объединения граждани власть: возможен ли диалог?
 11. Карлина Анна Александровна, Механизмы реализации партисипативных принципов публичного управления стратегическим развитием города
 12. Долгова Ирина Алексеевна, Региональный аспект государственной языковой политики в Российской Федерации
 13. Буранок Александр Олегович, Березовский Денис Валерьевич, Проблемы соотношения служебной и административной этики на гражданской службе Российской Федерации
 14. Mirosław Borkowski, Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze prawa kosmetycznego — wybrane zagadnienia

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji