Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest wykształcenie kadr na miarę potrzeb nowoczesnego państwa i regionu — kadr umiejących funkcjonować nie tylko w strukturach lokalnych, ale i w najszerzej pojętych ramach zjednoczonej Europy. Efektem kształcenia jest wyposażenie absolwentów we wszechstronne umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, oparte na wiedzy teoretycznej, ale i obszernej praktyce. Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań administracyjnych, pedagogicznych i inżynierskich, rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych zarówno w wymiarze lokalnym, jak i w skali globalnej.

Kolejne lata rozwoju naszej Uczelni cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Będzie to realizowane nowoczesnymi metodami i obejmie nowe obszary tematyczne, odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy, który jest odbiciem współczesnego regionu, kraju oraz świata.