Pomoc materialna z budżetu państwa

W Gdańskiej Szkole Wyższej świadczenia stypendialne przyznawane są w oparciu o Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, wprowadzony na podstawie art. 95 ustawy [1]. Regulamin ustala szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

Świadczenia mogą być udzielone w formie: (a) stypendium socjalnego; (b) stypendium dla osób niepełnosprawnych; (c) zapomogi; (d) stypendium rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do:

  1. 20 października w semestrze zimowym;
  2. 20 marca w semestrze letnim;
  3. 20 dnia każdego miesiąca – w trakcie trwania semestru.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby uczelni lub właściwego wydziału zamiejscowego, lub
  • korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się w budynku siedziby GSW w Gdańsku, lub
  • w dziekanatach właściwych wydziałów zamiejscowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod poniższym przyciskiem oraz linkiem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW

Decyzje stypendialne w semestrze letnim 2021/2022

Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr letni 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzymała decyzję stypendialną w dniach 20 lub 21 kwietnia 2022 r. (pozytywną bądź odmowną). Decyzje te (w podpisanych plikach PDF) zostały wysłane mailowo na Państwa adresy wskazane we wnioskach w domenie "@gswgdansk.edu.pl". Jeżeli nie widzicie Państwo korespondencji mailowej w niniejszej sprawie, prosimy sprawdzić folder "Wiadomości-śmieci" (Junk Email), ewentualnie skontaktować się mailowo na adres: stypendia@gsw.gda.pl.

Przypominamy, że na studenckie skrzynki mailowe należy logować się na adres: https://outlook.office.com/, korzystając z tych samych danych logowania, co do aplikacji Teams.

Przelewy stypendium za marzec i kwiecień 2022 r. będą wykonywane w tygodniu 25-29.04.2022 r.

Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia

Ubezpieczenia NNW/OC Student

Informujemy, że nasza uczelnia otrzymała ofertę ubezpieczenia indywidualnego tzw. NNW Student. Poniżej przedstawiamy możliwość zakupu ubezpieczenia z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA dostępne wyłącznie na niżej podanej stronie internetowej (z opcją zakupu OC Student, czyli "Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk").

Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla studentów, doktorantów i słuchaczy do pobrania w pliku PDF (niżej).

Pod poniższym linkiem każdy może samodzielnie wybrać zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

  Link do strony internetowej: www.bezpieczny.pl/04970

Korzystanie z powyższego linku umożliwia zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW/OC Student z 10% zniżką (dedykowany kod opiekuna 04970 gwarantuje 10% rabatu składki).

Linki dotyczące ubezpieczenia (linki powodują otwarcie nowego okna):

W sprawie pytań dotyczących ubezpieczeń prosimy o kontakt z opiekunem (przedstawicielem Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA):
Joanna Karczewska, tel. 604 055 358.

Rozdział "Ubezpieczenia NNW/OC Student" opracowano na podstawie informacji otrzymanych od opiekuna ubezpieczeniowego.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Oferta_student_04970 (20211013).pdf748.77 KB

Ostatnie komunikaty dotyczące Kwestury (opłaty, stypendia)