Warunki przyjęcia na studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym (na semestr letni).

Dokumenty wymagane na studia

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Świadectwo dojrzałości
  • Należy dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie musi być aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
  • Kwota 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF)
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką
 4. Ankieta osobowa
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia – do pobrania na dole strony (dostępną również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony) – samej klauzuli RODO nie dostarczamy

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców nieposiadających dowodu osobistego – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Dokumenty dodatkowe - do wyboru

Dokumenty dodatkowe – do wyboru, składane w przypadkach indywidualnych

 1. Legitymacja studencka. Jeżeli chcesz otrzymać legitymację:
  • Zaznacz to w ankiecie na studia (potem też możesz złożyć oddzielny wniosek)
  • Wpłać wraz z wpisowym dodatkowo 22 zł i dostarcz dowód wpłaty (rachunek bankowy jak dla wpisowego)
  • Informacje dotyczące legitymacji studenckich dostępne są na naszej stronie pod adresem: https://gsw.gda.pl/legitymacje.
 2. Kształcenie na odległość (e-learning)
  • Jeżeli chcesz studiować w trybie kształcenia na odległość, złóż wniosek – do pobrania na dole strony jako plik PDF (dostępny również w Biurze Rekrutacji lub dziekanacie)
 3. Informacja o niepełnosprawności studenta
  • Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz zaznaczyć to w załączniku do ankiety na studia – do pobrania na dole strony jako plik PDF (dostępny również w Biurze Rekrutacji lub dziekanacie)
  • Informację tę możesz w każdej chwili wycofać – zwrócimy Ci załącznik lub zniszczymy go
  • W trakcie studiów przysługuje Tobie ubieganie się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa
  • Informacje o niepełnosprawnościach studentów musimy przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale robimy to anonimowo, w sposób zbiorczy
Dokumenty po przyjęciu na studia

Dokumenty, które obowiązują po przyjęciu na studia, ale
dla Waszej wygody i lepszej organizacji rekrutacji, połączyliśmy je wraz z Ankietą na studia w jeden plik PDF (do pobrania na dole strony):
"Ankieta GSW na studia (xxx) ze ślubowaniem, oświadczeniem o opłatach oraz klauzulą RODO.pdf"

Prosimy, abyście podpisali całość w momencie rekrutacji.
Jeżeli rozmyślicie się i nie zdecydujecie na studia w GSW, dokumenty te zwrócimy, a dostarczone elektronicznie – usuniemy,

 1. Akt ślubowania
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia (czesnego)
  • Nie zawieramy żadnych umów ze studentami
  • Opłaty za studia (czesnego) są znane studentowi i niezmienne w trakcie trwania studiów
  • Wykaz opłat umieszczony jest (oddzielnie dla każdego cyklu studiów) w Biuletynie Informacji Publicznej GSW
  • Dotychczas zawarte z studentami umowy pozostają w mocy

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Dodatkowe informacje

Studia I stopnia trwają 6 (licencjackie) lub 7 semestrów (inżynierskie), w tym studenckie praktyki zawodowe. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów). Dyplom studiów pierwszego stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych drugiego stopnia (magisterskich) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, zaś na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach: administracja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o poniższej treści:

Wstępując do społeczności Gdańskiej Szkoły Wyższej ślubuję zdobywać wiedzę, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i samemu sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej — z wolą sprostania obowiązkom — przystępuję do wspólnoty budujących godność tej uczelni i godność stanu akademickiego.

Uchwała Senatu GSW ws. rekrutacji

Corocznie przyjmowana uchwała Senatu GSW w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia, wydawana na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w menu "Rekrutacja na studia".

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Co podawać w tytule płatności za studia?
 • Studenci: należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
 • Nowo przyjęte osoby na studia jeszcze bez nr albumu: należy podawać imię i nazwisko studenta, kierunek studiów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych: należy podawać numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
 • Uczestnicy szkoleń: należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Dokumenty można podpisać elektronicznie i dostarczyć, np. mailem. Zobacz, jak: