Procedury weryfikacji i oceny efektów uczenia się studentów

Poniżej do pobrania w pliku PDF znajduje się dokument: Procedury weryfikacji i oceny efektów uczenia się studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, będący Załącznikiem nr 1 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z 1 października 2019 r.

Celem przyjęcia Procedur weryfikacji… jest przede wszystkim określenie sposobów przeprowadzania weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów (zaliczenia, egzaminy itp.) tak, aby były one maksymalnie ujednolicone w skali całej Uczelni (przede wszystkim jeżeli chodzi o wystawianie ocen), przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki poszczególnych kierunków studiów oraz autonomii wydziałów.

Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia

Uprzejmie prosimy o ocenę zadowolenia z dostępu do informacji dotyczących kształcenia, a zamieszczonych przez Uczelnię na swojej stronie internetowej (https://gsw.gda.pl/), Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gsw.gda.pl/) oraz tablicach ogłoszeń.

Ankieta oceny dostępu do informacji jest anonimowa. Dostępna jest pod poniższym przyciskiem.

  Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia (#11)

Czekamy na opinie studentów

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Każdy z Was może podzielić się z władzami uczelni swoimi opiniami na temat zajęć dydaktycznych, programów kształcenia czy infrastruktury uczelni.
Prosimy o kontakt z nami poprzez przesłanie opinii na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail: opinie@gsw.gda.pl. Kontakt może być anonimowy (chociaż zalecalibyśmy podpisanie się), ale koniecznie prosimy o wskazanie wydziału, którego kontakt dotyczy.

Z każdą opinią wnikliwie się zapoznamy, a wszystkie konstruktywne uwagi krytyczne przyczynią się do polepszania naszej, kierowanej do Was oferty!

Wyniki podsumowujące oceny pracy nauczycieli akademickich

Poniżej publikujemy wyniki podsumowujące oceny pracy nauczycieli akademickich dla poszczególnych wydziałów z ostatnich badań. Użyte niżej symbole:

  • SLU – Filia GSW w Słupsku
  • OLS – Filia GSW w Olsztynie
  • WNI – Wydział Nauk Inżynierskich
  • ADM – kierunek "administracja"
  • ZIP – kierunek "zarządzanie i inżynieria produkcji"