Prawo medyczne -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7 PRK

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Słuchacz uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia; nabywa umiejętności związane między innymi z procesem kontraktowania i kontrolą udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze współpracy różnych podmiotów leczniczych. W ramach studiów słuchacze zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania podmiotów leczniczych. Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa zdrowia publicznego, prawa medycznego, praw pacjenta.

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe i studenci ostatnich semestrów studiów licencjackich. Studia adresowane są do wszystkich osób zawodowo zajmujących się szeroko pojętą ochroną zdrowia – osób wykonujących zawody medyczne i zawody około medyczne. Zakres studiów odpowiada także potrzebom osób prowadzących obsługę administracyjno-prawną podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne.

Słuchaczami studiów mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, jak i osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, osoby związane zarówno z funkcjonowaniem takich podmiotów, jak i osoby zatrudnione w podmiotach kontrolujących i nadzorujących działalność podmiotów leczniczych. Studia adresowane są do wszystkich osób pragnących pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu prawa medycznego.

Program studiów podyplomowych

Zajęcia: wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (rozwiązywanie casusów) prowadzone są przez praktyków i teoretyków związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych. Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń przedmiotów na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia. Program studiów podyplomowych przewiduje 190 godzin.

Propedeutyka prawa 8 godz.
Etyka i socjologia w ochronie zdrowia 8 godz.
Podstawy prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i prawa pracy 20 godz.
Prawo medyczne 26 godz.
Finanse i prawo podatkowe w ochronie zdrowia 6 godz.
Prawa pacjenta 12 godz.
Prawa osób wykonujących zawody medyczne i około medyczne 10 godz.
Odpowiedzialność karna w ochronie zdrowia 12 godz.
Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 16 godz.
Samorząd zawodowy i odpowiedzialność zawodowa w ochronie zdrowia 12 godz.
Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia 8 godz.
Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej 6 godz.
Kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych 10 godz.
Postępowanie kontrolne i procedury odwoławcze w ochronie zdrowia 10 godz.
Opinie sądowo-lekarskie i biegłych 6 godz.
Prawa człowieka w ochronie zdrowia 16 godz.
Konsultacje 4 godz.

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Swissmed

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Swissmed Centrum Zdrowia SA.

Szpitale Tczewskie SA - logo

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Szpitali Tczewskich SA.

Współorganizator

Logo Kancelaria Filar

Kancelaria FILAR

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "Filar" działa od 1994 r. Zakres działania: prawo własności intelektualnej, prawo medyczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, zakres bezpieczeństwa zdrowotnego i praw człowieka. Kancelaria jest wpisana do: (*) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (*) rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Kontakt merytoryczny: dr Mirosław Borkowski

e-mail:
prodziekan.wa@gsw.gda.pl
tel. 
696 210 330
Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 4.200 zł
 • semestralna: 2.100 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 440 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne